Câu 1: Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?

A. Khí                        B. Lỏng                        C. Rắn                             D. Bán dẫn.

Câu 2: Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng

A. trong truyền tin bằng cáp quang    

B. làm dao mổ trong y học.

C. làm nguồn phát siêu âm     

D. trong đầu đọc đĩa CD.

Câu 3: Đặc điểm nào không đúng với laze?

A. Có độ đơn sắc cao.

B. Là chùm sáng có độ song song rất cao.

C. Có mật độ công suất lớn.

D. Các phôtôn thành phần đều cùng tần số nhưng từng đôi một ngược pha nhau.

Câu 4: Tia laze khôngcó đặc điểm nào dưới đây?

A. Độ đơn sắc cao                                                    B. Độ định hướng cao.

C. Cường độ lớn                                                       D. Công suất lớn.

Câu 5:  Trong nguyên tử Hidro bán kính Bo là \[{{r}_{o}}\] và lượng tử số n (với n =1,2,3……). Bán kính của electron khi chuyển động trên quỹ đạo dừng thứ n là

A.\[r=n{{r}_{o}}\]                       B.\[r={{n}^{2}}{{r}_{o}}\]                  C.\[r=nr_{o}^{2}\]                     D.\[r={{n}^{2}}r_{o}^{2}\]

Câu 6: Muốn quang phổvạch của nguyên tử hiđrô chỉ phát ra 3 vạch thì phải kích thích nguyên tử hiđrô đến mức năng lượng.

A. M                                 B. N                                 C. O                                        D. P.

Câu 7:  Một  đám khí hiđrô chuyển từ trạng thái cơbản lên trạng thái dừng mà electron chuyển động trên quỹ  đạo O. Tính số vạch quang phổ tối  đa mà nguyên tử có thếphát ra khi chuyển về các trạng thái có năng lượng thấp hơn.

A. 1 vạch                     B. 3 vạch                      C. 6 vạch                         D. 10 vạch.

Câu 8:  Xét nguyên tử hiđrô nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ  đạo N, khi electron trở về các quỹ đạo bên trong sẽ phát ra tối đa

A. 3 phôtôn                     B. 4 phôtôn                   C. 5 phôtôn                      D. 6 phôtôn.

Câu 9: Thông tin nào đây là sai khi nói về các quỹ đạo dừng?

A. Quỹ đạo có bán kính \[{{r}_{o}}\]ứng với mức năng lượng thấp nhất.

B. Quỹ đạo M có bán kính \[9{{r}_{o}}\]

C. Quỹ đạo O có bán kính \[36{{r}_{o}}\]

D. Không có quỹ đạo nào có bán kính \[8{{r}_{o}}\]

Câu 10: Trong nguyên tử hiđrô, ban đầu electron đang nằm ở quỹ  đạo K (n = 1), nếu nó nhảy lên quỹ đạo L (n = 2) thì nó đã hấp thụ một phôtôn có năng lượng là

A.\[\varepsilon ={{E}_{2}}-{{E}_{1}}\]

B.\[\varepsilon =2{{E}_{2}}-{{E}_{1}}\]

C.\[\varepsilon ={{E}_{2}}+{{E}_{1}}\]

D.\[\varepsilon =4{{E}_{2}}-{{E}_{1}}\]

Câu 11: Bình thường, nguyên tử luôn ở trạng thái dừng sao cho năng lượng của nó có giá trị

A. cao nhất                B. thấp nhất                C. bằng không                  D. bất kì.

Câu 12: Trong nguyên tử Hiđrô, xét các mức năng lượng từ K đến P có bao nhiêu khả năng kích thích để êlêctrôn tăng bán kính quỹ đạo lên 9 lần?

A. 1                               B. 2                                C. 3                               D. 4.

Câu 13: Trong quang phổnguyên tử Hidro, khi electron chuyển từ quỹ  đạo dừng P, O, N, M về quỹ  đạo dừng L kết luận nào sau đây là đúng:

A. Chênh lệch năng lượng giữa hai mức quỹ đạo dừng P và L là nhỏ nhất.

B. Chênh lệch năng lượng giữa hai mức quỹ đạo dừng N và L là nhỏ nhất.

C. Bước sóng của photon phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng P về L là nhỏ nhất.

D. Bước sóng của photon phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về L là nhỏ nhất.

Câu 14: Theo tiên đề về trạng thái dừng của Bo, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bình thường, nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất gọi là trạng thái cơ bản.

B. Ở trạng thái dừng, nguyên tử luôn bức xạ do êlectron luôn chuyển động quanh hạt nhân.

C. Ở trạng thái dừng cơ bản, nguyên tử không bức xạ.

D. Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng.

Câu 15: Theo  mẫu  nguyên  tử Bo,  bán  kính  quỹ  đạo  K  của  êlectron  trong  nguyên  tử hiđrô  là  \[{{r}_{o}}\]. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt:

A.\[12{{r}_{o}}\]                         B.\[4{{r}_{o}}\]                         C.\[9{{r}_{o}}\]                          D.\[16{{r}_{o}}\]

Câu 16: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử

A. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.

B. chỉ là trạng thái cơbản.

C. chỉ là trạng thái kích thích.

D. là trạng thái mà các electron trong nguyên tử dừng chuyển động.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng với quan điểm của Bo về mẫu nguyên tử hidro.

A. Bán kính các quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ thuận với bình phương các số nguyên liên tiếp.

B. Nguyên tử chỉ bức xạ năng lượng khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng thấp lên trạng thái dừng có năng lượng cao.

C. Trong các trạng thái dừng, electron chỉ có khả năng hấp thụ năng lượng.

D. Trong các trạng thái dừng, electron chỉcó khả năng bức xạ năng lượng.

Câu 18: Nguyên tử hidro ởtrạng thái cơbản được kích thích lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Electron chuyển mức

A. từ K lên L                    B. từ L lên O                 C. từ K lên M               D. từ L nên N.

Câu 19:  Trong nguyên tử hydro, gọi \[{{v}_{1}},{{v}_{2}}\]là tốc độ của electron trên quỹ  đạo thứ 1 và thứ 2 biết \[{{v}_{2}}=3{{v}_{1}}\]. Hỏi electron đã chuyển từ quỹ đạo nào đến quỹ đạo nào?

A. N về L                       B. K lên M                       C. P về L                      D. M lên P.

Câu 20: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđro, bán kính quỹ  đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là \[{{r}_{n}}={{n}^{2}}{{r}_{o}}\]với \[{{r}_{o}}=5,{{3.10}^{-11}}m\] là bán kính Bo; n=1, 2, 3…là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng nguyên tử. Gọi v là tốc  độ của electron trên quỹ  đạo K, khi

nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng.

A.\[\frac{v}{\sqrt{3}}\]                         B.3v                              C.\[\frac{v}{9}\]                              D.\[\frac{v}{3}\]

Đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

D

D

B

A

D

D

C

A

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

D

C

C

B

B

A

C

C

D

Bài viết gợi ý: