UNIT 6. GENDER EQUALITY

Bình đẳng giới

 1. Từ vựng:

- address/əˈdres/(v): giải quyết

- affect/əˈfekt/   (v): ảnh hưởng

- caretaker /ˈkeəteɪkə(r)/ (n):người trông nom nhà

- challenge /ˈtʃælɪndʒ/(n):thách thức

- discrimination/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/  (n):phân biệt đối xử

- effective /ɪˈfektɪv/ (adj):có hiệu quả

- eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/(v): xóa bỏ

- encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/(v):động viên, khuyến khích

- enrol /ɪnˈʊl/(v):đăng ký nhập học

- enrolment  /ɪnˈʊlmənt/(n): sự đăng ký nhập học

- equal /ˈiːkwəl/ (adj):ngang bằng

- equality  /iˈkwɒləti/(n):ngang bằng, bình đẳng

- inequality /ˌɪnɪˈkwɒləti/(n):không bình đẳng

- force /fɔːs/(v): bắt buộc, ép buộc

- gender /ˈdʒendə(r)/  (n):  giới, giới tính

- government/ˈɡʌvənmənt/(n): chính phủ

- income  /ˈɪnkʌm/(n):thu thập

- limitation/ˌlɪmɪˈteɪʃn/ (n):hạn chế, giới hạn

- loneliness /ˈʊnlinəs/  (n):sự cô đơn

- opportunity/ˌɒˈtjuːnəti/ (n):cơ hội

- personal  /ˈpɜːsənl/(adj):cá nhân

- progress /ˈprəʊɡres/(n):  tiến bộ

- property /ˈprɒpəti/(n):  tài sản

- pursue/pəˈsjuː/  (v): theo đuổi

- qualified /ˈkwɒlɪfaɪd/(adj): đủ khả năng/ năng lực

- remarkable /rɪˈmɑːkəbl/ (adj):đáng chú ý, khác thường

- right /raɪt/ (n):quyền lợi

- sue /suː/ (v):  kiện

- treatment/ˈtriːtmənt/(n): sự đối xử

- violent /ˈvaɪələnt/ (adj): có tính bạo lực, hung dữ

- violence/ˈvaɪələns/(n): bạo lực; dữ dội

- wage/weɪdʒ/ (n):   tiền lương

- workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n): lực lượng lao động

 1. Ngữ pháp:

The passive voice with Modals (Thể bị động của động từ khiếm khuyết):

- Nếu trong câu chủ động có những động từ khiếm khuyết: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must, have to, used to,... thì trong câu bị động sẽ được chuyển như saư:

- Active: modal verb + V1   

- Passive: modal verb + be + V3

Ex: Active: I can use this machine.

       Passive: This machine can be used by me.

 1. Bài tập tự luyện có đáp án:

Bài tập 1: Complete each sentence so that it contains might, might not, must, mustn't, can or can't. More than one answer may be possible.

 1. Don't stand up in the boat! You _____ fall in the river!
 2. Sue says she's stuck in traffic and she _____ be late.
 3. You really _____ start spending more time on your work.
 4. Tell Peter he. _____ stay the night here if he wants to.
 5. That's a really stupid idea! You _____ be serious, surely!
 6. You _____ realize it, but this is very important to me.
 7. Don't be silly. You_____ expect me to believe you!
 8. We're not sure but we_____ go to Prague for Christmas this year.
 9. I learn to fly! You_____ be joking!
 10. Bill cooked the lunch, so you _____ expect anything special!

Bài tập 2: Fill in the blank with must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had to (be) and didn’t have to (be):

  1. He knows a lot about flying plane. He_____a pilot when he was young.
  2. Vera _____at the supermarket this morning. I didn’t see her there.
  3. John _____at the bank until 10, so he arrived here five minutes ago.
  4. When she _____at the hospital? Early this morning.
  5. We had enough foreign currency left at the end of the holiday, so I _____buy any more.
  6. Monica knew exactly what to do. I ____ tell her twice.
  7. There _____an accident on South Street because the road is closed off.
  8. I left a message on your answer phone last night. You _____out.
  9. You _____ waiting long. After all, I’m only five minutes late.
  10. The fire alarm went and we _____out of the building in two minutes.

Bài tập 3: Rewrite the following sentences using the given words

 1. I think you should give up smoking immediately. (had)

I think you_______________________________________

 1. It’s necessary for me to bring my passport. (have)

I _______________________________________

 1. It’s very inconvenient if you can’t drive. (able)
 2. I am sure that John is not the thief. (can’t)
 3. I am sure that the cat is in the house somewhere. (must)

Bài tập 4: Rewrite the following sentences using the given words

 1. I’m sure that you didn’t lock the front door. Here is the key.

You can’t _____________________________________________

 1. It was quite unnecessary for you to carry all those parcels home yourself.

You_______________________________________________________

 1. It was careless of you to leave the windows open last night.

You shouldn’t_____________________________________

 1. I’m sure it wasn’t Mrs. Mai you saw because she is in Boston.

It can’t__________________________________________

 1. I’m sure Alison made arrangement. I recognized her voice.

It must____________________________________________

 1. Maybe John’s working this weekend.

John _________________________________________________

 1. I’m sure he didn’t know that his brother was seriously ill.

He couldn’t possibly________________________________________

 1. I didn’t apologize. That was wrong of me.

I should___________________________________________________

 1. I am sure it was Judy that I saw in town this morning

It must______________________________________________

 1. It wasn’t necessary for me to go out after all.

I needn’t_________________________________________________

Bài tập 5: Rewrite the following sentences using the given words

 1. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)

You _______________________________when you heard the news

 1. It wasn’t necessary for you to do all this work (needn’t)

You _______________________________all this work

 1. Someone almost certainly broke the window on purpose. ( must)

The window _______________________________on purpose

 1. I’m sure you are very tired after working so hard. (must)

You_______________________________ after working so hard.

 1. It is possible that one of the men died on the mountain. (may)

One of the men _______________________________on the mountain.

 1. I’m sure that you were driving too fast (been)

You _______________________________ too fast.

 1. The thief almost certainly came in through the window. (come)

The thief _______________________________ through the window.

 1. If he is not in the office, then I’m sure he’s working at home ( must)

If he is not in the office, he _______________________________

ĐÁP ÁN:

Bài tập 1: Complete each sentence so that it contains might, might not, must, mustn't, can or can't. More than one answer may be possible.

 1. might
 2. might
 3. must
 4. can
 5. can
 6. might not
 7. can’t
 8. might
 9. must
 10. mustn’t

Bài tập 2: Fill in the blank with must have been, can’t(couldn’t) have been, have to/had to (be) and didn’t have to (be):

 1. must have been.
 2. couldn't have been.
 3. didn't have to be.
 4. have to be.
 5. didn't have to.
 6. had to.
 7. must have been.
 8. must have been.
 9. didn't have to be.
 10. had to be.

Bài tập 3: Rewrite the following sentences using the given words

 1. I think you had better give up smoking immediately.
 2. I have to bring my passport.
 3. It is very inconvenient if you aren’t able to drive.
 4. I am sure that John can’t be the thief.
 5. I am sure that the cat must be in the house somewhere.

Bài tập 4: Rewrite the following sentences using the given words

 1. You can’t have locked the front door. Here is the key.
 2. You needn’t have carried all those parcels home yourself.
 3. You shouldn’t have left the windows open last night.
 4. It can’t have been Mrs. Mai you saw because she is in Boston.
 5. It must have been Alison who made arrangement. I recognized her voice.
 6. John may work this weekend
 7. He couldn’t possibly have known that his brother was seriously ill.
 8. I should have apologized. That was wrong of me.
 9. It must have been Judy that I saw in town this morning.
 10. I needn’t have gone out after all.

Bài tập 5: Rewrite the following sentences using the given words

 1. You must have been surprised when you heard the news.
 2. You needn’t have done all this work.
 3. The window must have been broken on purpose.
 4. You must be tired after working so hard.
 5. One of the men may have died on the mountain.
 6. You must have been driving too fast.
 7. The thief must have come in through the window.
 8. If he is not in the office, he must at home.

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT <3 NHỚ CHIA SẺ CHO BẠN BÈ CÙNG HỌC NHÉ

Bài viết gợi ý: