PHÂN BIỆT ĐUÔI S/ES/IZ

1.Nếu từ kết thúc bằng- s, -ss,- ch,- sh,- x,-z (-ze),- o,- ge,- ce thì ta phát âm là /iz/

Mẹo để nhớ:  "sẵn-sàng-chung-shức-xin-z-ô-g óp-cơm"

 

 vd: changes, practices, Kisses, dozes, washes, watches

 

2. Nếu từ kết thúc bằng :-/ð/,-k,-p- t,- f thì phát âm là /s/

Mẹo để nhớ : 'thời phong kiến phương tây"

 

vd: waits, laughes, books, jumps, etc.

 

Lưu ý : ' laugh ' phiên âm là : [la: f ] nên khi chia : laughs đọc là /s/ ( từ đặc biệt cần nhớ)

 

3.Những từ còn lại phát âm là /z/ 

 

 

Ví dụ: names, families, loves, plays , stands 


KHÁ QUAN TRONG:NHẮC LẠI quy tắc thêm “s” và “es” vào danh từ dạng số nhiều / động từ  ngôi thứ 3 số ít:

 

Động từ/Danh từ tận cùng O, S, X, Z, CH, SH thì thêm ES.

 

 

Ví dụ:

Watch -> Watches

Tomato -> Tomatoes

Kiss -> Kisses

Wash -> Washes

Box -> Boxes

Doze -> Dozes

 

 

 

Các Động từ/ Danh từ tận cùng Y, đổi Y thành I và thêm ES

 

 

Ví dụ:

Fly -> Flies,

Sky -> Skies

 

Tất cả các Động từ/Danh từ còn lại, ta thêm S.

 

 

Ví dụ:

Love -> Loves

Care -> Cares

Book -> Books

Cook -> Cooks

 

EXERCISES:

 1. A. proof               B. books                 C. points                  D. days

 

 1. A. helps                 B. laugh               C. cooks                  D. finds

 

 1. A. neighbors           B. friend             . relatives               D. photographs

 

 1. A. snacks               B. follows               C. titles                    D. writers

 

 1. A. street              B. phones               C. books                  D. makes

 

 1. A. cities                  B. satellites             C. series                  D. workers

 

 1. A. develops            B. takes                  C. laughs                 D. volumes

 

 1. A. phone             B. street               C. books                  D. makes

 

 1. A. proof               B. region              C. lifts                     D. rocks

 

 1. A. involve            B. believes              C. suggests              D. steals

 

 1. A. remember        B. cooks                 C. wall                  D. pyramids

 

 1. A. mile                B. word               C. accident             D. names

 

 1. A. sports                B. plays                  C. chores                 D. minds

 

 1. A. nation             B. speaker            C. language           D. minds

 

 1. A. proof               B. look                 C. lends                   D. stops

 

 1. A. date                B. bags                  C. photographs         D. speaks

 

 1. A. parent             B. brothers             C. weekends             D. feelings

 

 1. A. chores               B. dishes                C. houses                 D. coaches

 

 1. A. work               B. shop                C. shifts                   D. plays

 

 1. A. cough              B. sings                  C. stop                  D. sleeps

 

 1. A. signs                 B. profits                C. become             D. survives

 

 1. A. walks                 B. steps                  C. shuts                   D. plays

 

 1. A. wishe              B. practice            C. introduces            D. leaves

 

 1. A. grasse             B. stretches             C. comprise           D. potatoes

 

 1. A. desks                 B. maps                 C. plant                 D. chairs

 

 1. A. pens                  B. books                 C. phones                D. tables

 

 1. A. dip                  B. deserts               C. books                  D. camels

 

 1. A. mile                B. attend              C. drifts                   D. glows

 

 1. A. mends               B. develops             C. values                  D. equals

 

 1. A. repeat             B. classmates          C. amuse               D. attacks

 

 1. A. humans             B. dream              C. concerts               D. songs

 

 1. A. manage           B. laugh               C. photographs         D. makes

 

 1. A. dishes                B. oranges              C. experiences          D. chores

 

 1. A. fill                   B. adds                  C. stirs                     D. lets

 

 1. A. wants                B. book                C. stops                   D. sends
 2. A. books                B. dogs                  C. cats                     D. maps

 

 1. A. biscuit             B. magazine         C. newspapers          D. vegetables

 

 1. A. knees                 B. pea                  C. tree                   D. niece

 

 1. A. cups                  B. stamp              C. books                  D. pens

 

 1. A. houses               B. faces                  C. hate                  D. places

 

 1. A. names               B. lives                   C. dances                 D. tables

 

 1. A. night              B. day                  C. year                  D. weekends

 

 1. A. pens                 B. markers              C. books                  D. rulers

 

 1. A. shakes               B. nods                  C. waves                  D. bends

 

 1. A. horse                B. tool                  C. house                 D. chairs

 

 1. A. face                B. house              C. horse                D. passes

 

 1. A. presidents          B. busys                   C. handsome           D. desires

 

 1. A. sweet              C. watches              C. dishe                 D. boxes

 

 1. A. dolls                 C. cars                   C. vans                    D. trucks

 

​​​​​​​KEY

1 - D, 2- D- 3 – D ,  4- A,  5- B,  6 - B,  7 - D,  8 - A,  9 - B,  10 - C,  11 - B,  12 - C,  13 - A,  14 - C,  15 - C,  16 - B, 17 - A, 18 - A,  19 - D,  20 -B,  21 - B,  22 - D,  23 - D,  24 - D,  25 - A.  26 - B,  27 - D,  28 - C,  29 - B,  30 - C,  31- C,  32- A,  33- D,      34 - D, 35 - D, 36 - B, 37 - A, 38 - D, 39 - D, 40 - C, 41- C, 42 - C, 43 - A, 44- C, 45 - A, 46 - A, 47 - B, 48 - C, 49 - A

 

Bài viết gợi ý: