Phương trình đốt cháy amino axit tổng quát

           CxHyOzNt  + $\frac{2x+y/2-z}{2}$O2  $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ xCO2 + $\frac{y}{2}$H2O + $\frac{t}{2}$N2

Bảo toàn nguyên tố : $C\text{ }=\text{ }\frac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{{{n}_{a\min o\,\,axit}}}\text{;}\,\,\text{ }H\text{ }=\text{ }\frac{2{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{{{n}_{a\min o\,\,axit}}}$

Bảo toàn khối lượng: maa = mC + mH + mO/aa + mN

Bảo toàn nguyên tố oxi:  ${{n}_{O/aa}}+\text{ }2.{{n}_{{{O}_{2}}}}=\text{ }2.{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}$

+) Đốt cháy amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm amino NH2 và 1 nhóm cacboxyl COOH

            CnH2n+1O2N + $\frac{3n-1,5}{2}$O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ nCO2 + $\frac{2n+1}{2}$H2O + $\frac{1}{2}$N2

$\to {{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{N}_{2}}}}=\frac{1}{2}{{n}_{aa}}$

+ Nếu   nH2O – nCO2 = namino axit → amino axit chứa 1 nhóm COOH và 2 nhóm NH2 hoặc amino axit chứa 2 nhóm COOH và 4 nhóm NH2

+ Nếu nH2O = nCO2 thì amino axit có chứa 2 nhóm COOH và 2 nhóm NH2

+ Khi đốt cháy 1 amino axit ngoài không khí thì:

       nN2 sau phản ứng = nN2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy amino axit + nN2 có sẵn trong không khí

+ Đốt cháy hỗn hợp amino axit với anken (hoặc este/axit/ancol có CT dạng CnH2nO) thì luôn có :  ${{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{N}_{2}}}}=\frac{1}{2}{{n}_{aa}}$

Bài viết gợi ý: