• Phương trình đốt cháy amin tổng quát :

CnH2n+2-2k+aNa   +  $\frac{6n+2-2k+a}{4}$O$\xrightarrow{\,{{t}^{o}}}$ nCO2  +   $\frac{2n+2-2k+a}{2}$H2O   +   $\frac{a}{2}$N2   (1)

- Amin no mạch hở có công thức CnH2n+2+tNt

CnH2n+2+tNa   +  $\frac{6n+2+t}{4}$O$\xrightarrow{\,{{t}^{o}}}$ nCO2  +   $\frac{2n+2+t}{2}$H2O   +   $\frac{t}{2}$N2   (1)

   a mol                         →                  an  mol  → $a.\frac{2n+2+t}{2}$

  $\,\to \text{ }{{n}_{amin}}=\frac{{{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{1+\frac{t}{2}}$

- Với amin no, đơn chức, mạch hở có :

n amin = $\frac{{{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{1,5}$ ; ${{n}_{amin}}=\text{ }2{{n}_{{{N}_{2}}}}\text{;}\,\,\,\text{ }C\text{ }=\text{ }\frac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{{{n}_{amin}}}\text{;}\,\,\text{ }H\text{ }=\text{ }\frac{2{{n}_{{{H}_{2}}O}}}{{{n}_{amin}}}$

- Với amin đơn chức có: ${{n}_{amin}}=2{{n}_{{{N}_{2}}}}$

- Với amin no 2 chức: ${{n}_{{{H}_{2}}O}}\text{ }-{{n}_{C{{O}_{2}}}}=2{{n}_{amin}}=2{{n}_{{{N}_{2}}}}$

Khi đốt cháy 1 amin ngoài không khí thì:

 nN2 sau phản ứng = nN2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + nN2 có sẵn trong không khí

  • Phương pháp giải:

- Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố

- Đối với bài toán đốt cháy hỗn hợp các amin sử dụng công thức trung bình.

- Đối với bài tập đốt cháy amin bằng hỗn hợp O2 và O3 thì nên quy đổi hỗn hợp thành O.

Bài viết gợi ý: