1. Nếu sục CO2 dư vào dung dịch [Al(OH)4]- chỉ xảy ra phản ứng:

[Al(OH)4]- + CO2 → Al(OH)3 + HCO­3-

Nếu ${{n}_{{{\left[ Al{{\left( OH \right)}_{4}} \right]}^{-}}}}=\text{ }a$ thì ${{n}_{C{{O}_{2}}}}$phản ứng $=~{{n}_{Al{{\left( OH \right)}_{3}}}}=\text{ }a$

* Kết tủa không bị hòa tan khi sục CO2 dư

2. Nếu cho H+ tác dụng với dung dịch [Al(OH)4]- thì xảy ra 1 hoặc 2 phản ứng sau:

[Al(OH)4]- +  H→ Al(OH)3 + H2O   (1)

Al(OH)3 +  3H→ Al3+ + 3H2O          (2)

*Phương pháp: Nếu đặt: n[Al(OH)4]- = a mol; nH+ = b mol thì:

+ Nếu b $\le $ a thì ${{n}_{Al{{\left( OH \right)}_{3}}}}=\text{ }b$

+ Nếu a < b < 4a thì kết tủa bị hoà tan 1 phần và ${{n}_{Al{{\left( OH \right)}_{3}}}}=\text{ }\frac{4a-b}{3}$

+ Nếu b$\ge $ 4a thì không có kết tủa

3. Nếu biết ${{\mathbf{n}}_{\mathbf{Al}{{\left( \mathbf{OH} \right)}_{\mathbf{3}}}}}=\text{ }\mathbf{b}\text{ }<\text{ }{{\mathbf{n}}_{{{\left[ \mathbf{Al}{{\left( \mathbf{OH} \right)}_{\mathbf{4}}} \right]}^{-}}}}=\text{ }\mathbf{a}.$ Tính số mol H+

* Phương pháp: Có 2 khả năng xảy ra:

      + Khả năng thứ 1: Nếu [Al(OH)4]- dư chỉ xảy ra phản ứng:

     [Al(OH)4]- +  H→ Al(OH)3 + H2O (1)

                                  b            b       

            $=>{{\mathbf{n}}_{{{\mathbf{H}}^{+}}\text{ }\mathbf{min}}}=\text{ }\mathbf{b}$

      + Khả năng thứ 2: Nếu [Al(OH)4]- hết xảy ra 2 phản ứng

    [Al(OH)4]- +  H+  → Al(OH)3 + H2O (1)

               a               a               a

    Al(OH)3 +  3H+  → Al3+ + 3H2O (2)

           a – b        3(a – b)

            $=>{{n}_{{{H}^{+}}}}=\text{ }4a-3b$

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nH+ min  thì nH+ = b

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nH+ max  thì nH+ = 4a – 3b

+ Nếu đề bài chỉ yêu cầu tính nH+ thì phải lấy nghiệm cả 2 trường hợp trên

Bài viết gợi ý: