Cũng giống như các hợp chất hữu cơ khác, anđehit dễ dàng tham gia vào phản ứng cháy khi được đốt nóng cùng oxi tạo ra sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O:

CxHyOz + $(x+\frac{y}{4}-\frac{z}{2})$ O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$  xCO2 + $\frac{y}{2}$ H2O

Một số chú ý khi giải bài tập về phản ứng đốt cháy anđehit:

- Đốt cháy anđehit bất kì không bao giờ thu được số mol H2O > số mol CO2.

- Nếu đốt cháy một anđehit mạch hở có k liên kết π trong phân tử thì ${{n}_{C{{O}_{2}}}}~-\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}~=\left( k-1 \right).{{n}_{anehit}}$

- Dựa vào mối quan hệ số mol giữa các sản phẩm cháy với số mol anđehit tham gia phản ứng có thể xác định được loại anđehit tham gia phản ứng.

Một số trường hợp thường gặp là:

+ Nếu ${{\mathbf{n}}_{\mathbf{C}{{\mathbf{O}}_{\mathbf{2}}}}}~=\text{ }{{\mathbf{n}}_{{{\mathbf{H}}_{\mathbf{2}}}\mathbf{O}}}$ => anđehit thuộc loại no, đơn chức, mạch hở:

+ Nếu ${{\mathbf{n}}_{\mathbf{C}{{\mathbf{O}}_{\mathbf{2}}}}}~-\text{ }{{\mathbf{n}}_{{{\mathbf{H}}_{\mathbf{2}}}\mathbf{O}}}~=\text{ }{{\mathbf{n}}_{\mathbf{anehit}}}$ => anđehit thuộc loại no, 2 chức, mạch hở (CnH2n-2O2) hoặc anđehit không no, mạch hở, 1 liên kết đôi C=C (CnH2n-2O)

Ngoài ra, nhiều bài toán vẫn được giải một cách đơn giản dựa vào các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, công thức tính số nguyên tử C và H tương tự như với các chất hữu cơ khác.

Bài viết gợi ý: