QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

A/ LÝ THUYẾT

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG:

Quang hợp quyết định 90 - 95 % năng suất cây trồng

- Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

- Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người (hạt, quả, củ,. . )

II. TĂNG NĂNG SUẤT NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP:

1. Tăng diện tích bộ lá:

- Tăng diện tích bộ lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như: chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí,…phù hợp với loài và giống cây trồng.

2. Tăng cường độ quang hợp:

- Tuyển chọn và tạo giống mới có cường độ và hiệu suất quang hợp cao kết hợp áp dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lí.

3. Tăng hệ số kinh tế:

- Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phân. 

       

B/ BÀI TẬP

Câu 1. Quang hợp quyết định khoản

A. 90 - 95% năng suất của cây trồng.

B. 80 - 85% năng suất của cây trồng.

C. 60 - 65% năng suất của cây trồng

D. 70 - 75% năng suất của cây trồng.

Câu 2. Năng suất tinh tế là

A. Toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

B. 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

C. 1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

D. Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Câu 3. Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được

A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Câu 4. Cho các biện pháp sau:

(1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây tăng năng suất cây trồng.

(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để là nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.

(5) Tuyển chọn cách dùng cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

(6) Các biện pháp nông: sinh bón phân hợp lý.

Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?

A. (1), (2) và (3).

B. (1), (2), (3) và (4).

C. (1), (2), (3), (5) và (6).

D. (3) và (4).

Câu 5: Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là 

A. Tăng diện tích lá

B. Tăng cường độ quang hợp

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Cả A, B và C

Câu 6: Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?

A. Tận dụng được nồng độ CO2

B. Tận dụng được ánh sáng cao

C. Nhu cầu nước thấp

D. Không có hô hấp sáng

Câu 7. Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với

A.Cường độ quang hợp

B.Cường độ hô hấp sáng

C.Điểm bù ánh sáng

D.Điểm bù CO2

Câu 8. Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A.5-10%

B.85-90%

C.90-95%

D.Trên 20%

Câu 9. Năng suất kinh tế là gì?

A.Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế

B.Là phần chất khô trong toàn bộ cơ thể thực vật

C.Là phần chất khô tích lũy trong thân

D.Là phần chất khô tích lũy trong hạt

Câu 10. Cây lúa năng suất kinh tế là bộ nào?

A.Hạt

B.Củ

C.Rễ

D.Rơm, rạ

Câu 11. Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A.Hạt

B.Củ

C.Rễ

D.Lá

Câu 12. Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được

A.Mỗi giờ trên 1 ha trồng suốt thời gian sinh trưởng

B.Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

C.Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

D.Mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trướng

Câu 13. Trên1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 4200kg sinh khối. Trong đó, có 3360kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A.56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 0,8

B. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 1,25

C. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 0,8

D. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 1,25

Câu 14. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là:

A.Tăng diện tích lá

B.Tăng cường độ quang hợp

C.Tăng hệ số kinh tế

D.Cả 3 ý trên

Câu 15. Các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng?

1.Tăng cường độ và hiệu quả quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao

2.Điểu khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân,tưới nước hợp lí

3.Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp

4.Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp

5.Điều khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp

6. Điều khiển thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp

A.1, 2, 3, 4

B.3, 4, 5, 6

C.2, 4, 5, 6

D.2, 3, 4, 5

Câu 16. Sự tích lũy cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao nhiêu?

A.Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

B. Năng suất sinh học 10.9 gam/m2/ngày, năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

C. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

D. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày.

Câu 17. Sự tích lũy cacbon ở 1 cây lấy thân (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao nhiêu?

A.Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày.

B. Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, năng suất kinh tế: 6.6gam/m2/ngày.

C. Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, năng suất kinh tế: 8.7gam/m2/ngày.

D. Năng suất sinh học 6.6 gam/m2/ngày, năng suất kinh tế: 9.2 gam/m2/ngày.

Câu 18. Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối. Trong đó, có 2400kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất sinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A.40 kg/ngày/ha; 40kg/ngày/ha; 0,8

B. 50 kg/ngày/ha; 40kg/ngày/ha; 0,8

C. 50 kg/ngày/ha; 40kg/ngày/ha; 0,9

D. 50 kg/ngày/ha; 40kg/ngày/ha; 0,7

ĐÁP ÁN

 

Bài viết gợi ý: