Future Simple - Thì tương lai đơn.

1. Form.

(+)

S + will/ shall + O.

(–)

S + won’t/ shan’t + V + O.

(?)

Will/ Shall + S + V + O ?

* “will” sử dụng cho tất cả các ngôi: “shall” chỉ dùng cho “I” và “we”.

2. Uses.

    Thì tương lai đơn diễn tả những sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

a. Diễn tả 1 quyết định đưa ra tại thời điểm nói không có kế hoạch từ trước.

Ví dụ:  Did you phone An? - Oh, I forgot. I’ll phone him tomorrow.

             It’s a bit cold here. I’ll go and shut the door.          

             I will never let you go.

b. Diễn tả 1 lời hứa, 1 lời đe dọa, mong đợi, ước ao, yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ:  I promise I’ll never be late for school.

            We hope you will be able to come.

            That box looks heavy. I will carry it for you.

             I won’t tell anyone what you said.

c. Diễn tả quan điểm, ý kiến, dự báo chung về tuong lai.

    Cách dùng này thường đi với các động từ:

    believe, think, be sure, know, doubt, be afraid, hope, expect,.....

Ví dụ: We believe that our team will win.

            I’m afraid that he won’t come.

            I don’t think this plan will come off.

d. Diễn tả 1 đề nghị muốn giúp người khác, muốn người khác giúp mình hoặc rủ ai làm gì.

            Shall I .... ?              Đề nghị giúp ngườ khác.

            Shall we ....?           Rủ ai cùng làm gì.

            Will you .... ?          Dùng đầu câu hoặc cuối câu để đề nghị ai làm gì.

Ví dụ: Shall I take you to work?

            Shall we take more photos?  

            Will you help me with this exercise?

            Make me a cup of tea, will you? 

§ Chú ý:

     Thì tương lai đơn không sử dụng trong các mệnh đề thời gian.

     Mệnh đề thời gian thường bắt đầu bằng các liên từ thời gian:

– When

 

– Until

 

– Till

 

– As soon as

+ S + V

– Before

 

– After

 

– By the time

 

 

 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. I (do)__________it for you tomorrow.

2. My father (call)_____________you in 5 minutes.

3. We believe that she (recover)_______________from her illness soon.

4. I promise I (return)______________to school on time.

5. If it rains, he (stay)____________at home.

6. You (take) me to the zoo this weekend?

7. I think he (not come)_______________back his hometown.

Bài 2: Hoàn thành các câu sau:

1. A: “There's someone at the door.”

B: “I _________________________ (get) it.”

2. Joan thinks the Conservatives ________________ (win) the next election.

3. A: “I’m going to move my house tomorrow.”

B: “I _________________________ (come) and help you.”

4. If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.

5. I _________________________ (be) there at four o'clock, I promise.

6. A: “I’m cold.”

B: “I _______________________ (turn) on the fire.”

7. A: “She's late.”

B: “Don't worry she _________________________ (come).”

8. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

9. If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.

10. They _________________________ (be) at home at 10 o'clock.

Bài 3: Hoàn thành các câu sau:

1.I'm afraid I _________________________ (not/ be) able to come tomorrow.

2. Because of the train strike, the meeting _________________________ (not/ take) place at 9 o'clock.

3. A: “Go and tidy your room.”

B: “I _________________________ (not/ do) it!”

4. If it rains, we _________________________ (not/ go) to the beach.

5. In my opinion, she _________________________ (not/ pass) the exam.

6. A: “I'm driving to the party, would you like a lift?”

B: “Okay, I _________________________ (not/ take) the bus, I'll come with you.”

7. He _________________________ (not/ buy) the car, if he can't afford it.

8. I've tried everything, but he _________________________ (not/ eat).

9. According to the weather forecast, it _________________________ (not/ snow) tomorrow.

10. A: “I'm really hungry.”

B: “In that case we _________________________ (not/ wait) for John.

Bài 4: Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào những từ gợi ý:

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

- She hopes that Mary will come to the party tonight.

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

_________________________________________

3. If/ you/ not/ study/ hard/ ,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

_________________________________________

4. You/ look/ tired/ ,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

_________________________________________

5. you/ please/ give/ me/ lift/ station ?

_________________________________________

 

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. will do

2. will call

3. will recover

4. will return

5. will stay

6. Will you take me to the zoo this weekend?

7. will not come/ won't come

Bài 2:

1.will get

3. will win

2. will turn

4. will come

5. will be

6. will be

7. will come

8. will be take (câu bị động)

9. will feel

10. will be

Bài 3:

1. will not be/ won't be

2. will not be take/ won't be take

3. will not do/ won't do

4. will not go/ won't go

5. will not pass/ won't pass

6. will not take/ won't take

7. will not buy/ won't buy

8. will not eat/ won't eat

9. will not snow/ won't snow

10. will not wait/ won't wait

Bài 4:

2. I will/ I'll finish my report in 2 days.

(Tôi sẽ hoàn thành bản báo cáo của mình trong 2 ngày nữa.)

3. If you don't study hard, you will not/won't pass the final exam.

(Nếu bạn không học chăm chỉ thì bạn sẽ không qua được kì thi cuối kỳ.)

4. You look tired, so I will/I'll bring you something to eat.

(Trông bạn đói quá, tôi sẽ mang cho bạn thứ gì đó để ăn.)

5. Will you please give me a lift to the station?

(Anh có thể cho tôi đi nhờ đến nhà ga được không?)

 

Bài viết gợi ý: