A - Kiến thức cần nhớ

1. Tác dụng với chất chỉ thị màu.

Dung dịch bazơ làm quỳ tím đổi thành màu xanh.

Dung dịch bazơ làm phenolphthalein không màu đổi sang màu đỏ.

2. Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit 

Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

Thí dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

           3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Tác dụng của bazơ với axit tạo

Bazơ (tan và không tan) tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

Thí dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

            Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

Thí dụ: Cu(OH)2 →(to) CuO + H2

           2Fe(OH)3 →(to)  Fe2O3 + 3H2O    

5. Tổng kết

         

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 25 SGK Hóa học 9) 

Có phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của ba chất để kiềm để minh họa.

Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm không? Dẫn ra công thức hóa học của ba chất để kiềm để minh họa.

Hướng dẫn giải

Vì kiềm là một loại bazơ tan được trong nước nên tất cả các chất kiềm đều là bazơ.

VD: NaOH, KOH, Ba(OH)2.

Có những bazơ không tan trong nước nên không phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm.

VD: Các bazơ  Cu(OH)2,Mg(OH)2, Fe(OH)3 .

Câu 2. (Trang 25 SGK Hóa học 9)

Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào

a) tác dụng được với với dung dịch HCl.                  

b) bị nhiệt phân hủy.

c) tác dụng được CO2.                                          

d) dổi màu quỳ tím thành xanh.

Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

a) Tất cả các bazơ đều tác dụng với axit HCl:

Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + 2H2O

NaOH + HCl → NaCl +  H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

b) Bazơ bị nhiệt phân hủy là Cu(OH)2 

Cu(OH)2 →(t0C) CuO + 2H2O

c) Những bazơ tác dụng với CO2 là NaOH và Ba(OH)2.

            NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

            Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

d) Những bazơ đổi màu quỳ tím thành màu xanh là NaOH và Ba(OH)2.

Câu 3.(Trang 25 SGK Hóa học 9)

Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, H2O. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế các dung dịch bazơ.

Hướng dẫn giải

Điều chế natri hidroxit

Na2O + H2O → 2NaOH

Điều chế canxi hidroxit

CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 4.(Trang 25 SGK Hóa học 9)

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Lấy từ mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử 

Nhỏ từng mẫu vài giọt vào quỳ tím rồi quan sát:

  • Mẫu nào làm quỳ tím đổi màu là: NaOH và Ba(OH)2, (nhóm I).
  • Mẫu nào không làm quỳ tím đổi màu là: NaCl, Na2SO4 (nhóm II).

Ta lấy một chất ở nhóm (I), lần lượt cho vào mỗi chất ở nhóm (II)

  • Nếu có kết tủa xuất hiện thì chất lấy ở nhóm (I) là Ba(OH)2 
  • Chất ở nhóm (II) là Na2SO4. Từ đó nhận ra chất còn lại ở mỗi nhóm.

PTHH : Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaOH

Câu 5.(Trang 35 SGK Hóa học 9)

Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

Hướng dẫn giải

Ta có nNa2O = \[\frac{15,5}{62}\]= 0,25 mol

a)    

PTHH               Na2O + H2O → 2NaOH

Phản ứng:              0,25   →              0,5 (mol)

500 ml = 0,5 lít

=>Nồng độ của dung dịch NaOH: CM, NaOH =\[\frac{0,5}{0,5}\] = 1M.

b) Phương trình phản ứng trung hòa dung dịch:

                        2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Phản ứng:          0, 5 →   0,25           0,25 (mol)

mH2SO4 =\[0,25.98\]= 24,5 g

mdd H2SO4 = \[24,5.\frac{100}{20}\]= 122,5 g

=>Thể tích H2SO4 cần dùng là: VH2SO4 =\[\frac{m}{d}=\frac{122,5}{1,14}\]= 107,5 ml

C. BÀI TẬP  TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

A. H2SO4

B. NaCl

C. Ca(OH)2

D. K2SO4

Câu 2: Chỉ dùng nước có thể nhận biết chất rắn nào trong 4 chất rắn sau đây :

A. Zn(OH)2

B. Fe(OH)2

C. NaOH

D. Al(OH)3

Câu 3: Chất khí sẽ không bị giữ lại khi cho qua dung dịch Ca(OH)2 là:

A. CO2

B. O2

C. SO2

D. Cả A , B và C

Bài viết gợi ý: