UNIT 6: OUR TET HOLIDAY 

A.Từ vng quan trng  

- flower /ˈflɑʊ·ər/ (n): hoa 

- firework /ˈfaɪr.wɝːk/ (n): pháo hoa 

- lucky money /ˈlʌk i ˈmʌn i/ (n): tin lì xì 

- apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɑːˈblɑs·əm/ (n): hoa mai 

- peach blossom /pitʃ ˈblɑs·əm/ (n) hoa đà

- make a wish: ước mđiướ

- cook special food: nu mt móăđặc bi

- go to a pagoda: đi chù

- decorate /ˈdek·əˌreɪt/ (v): trang trí, trang hoàng 

- decorate our house: trang trí nhà ca chúng ta 

- plant trees: trng câ

- watch fireworks:  xem pháo hoa 

- hang a calendar: treo mt cun lch 

- give lucky money: cho tin lì xì 

- do the shopping: mua s

- visit relative: thăm người thâ

- buy peach blossom: mua hoa đà

- clean furniture: lau chùđồ đạ

- calendar /ˈkæən dər/ (n): lch 

- celebrate /ˈsel·əˌbreɪt/ (v): kỉ ni

- cool down /kul daʊn/(v): làm má

- Dutch /dʌtʃ/ (n, adj): người /tiếng Hà Lan 

- empty out (v): đổ (rác) 

- family gathering (n): sum hp gia đình 

- feather /ˈfeð·ər/ (n): lông (gia cm) 

- first-footer /ˈfɜrstˈfʊt/ (n): người xông nhà (đầu năm mi) 

- get wet (v): bị ướ

- Korean /kəˈriən/ (n, adj): người/tiếng Hàn Qu

- remove /rɪˈmuv/ (v): rủ bỏ 

- rooster /ˈru·stər/ (n): gà trng 

- rubbish /ˈrʌb·ɪʃ/ (n): rá

- Thai /taɪ/ (n, adj): ngườ¡tiếng Thái Lan 

- wish /wɪʃ/  (n, v): lướ

B. Ngữ Pháp 

I.Gii từ chỉ nơi chn 

1.At (ti) sử dng vi:  

-Mđịđim xáđịnh 

Ex: at home, at school,… 

-Mđịa ch:  

Ex: He lives at 165 Ham Nghi street, Distric 1, Ho Chi Minh city. 

( Anh y sng ti 165 đường Hàm Nghi, Qun 1, thành phố Hồ Chí Minh.)  

2. On (trên): chỉ mt vt tiếp xúc trên mt phng hay mđường thng 

Ex: on the table: trên bà

      On the river: trên dòng sông 

      On the way: trêđường 

3. In ( trong): trong mt phm vi rng hay trong mt không gian ba chiu 

Ex: in the village: trong làng  

      In the box: trong hp  

4. In front of (ở trước): chỉ không gian 

Ex: in front of my house there is a small yard. (Trước nhà tôi có mt cái sân nh.) 

5. Behind (ở sau): chỉ không gian 

Ex: Behind my house is a garden.( Sau nhà anh y là mt mnh vườn.) 

6. Between: chỉ không gian ngăn cách gia hai người, hai vt, hai đim thi gian 

Ex1I was sitting between Lily and her father.(Tôđã ngi gia Lily và cha cô ấy) 

Ex2: The conflict between the SCN company and the BigDan company is growing everyday.(Sự xung đột gia công ty SCN và công ty BigDan ngày càng ln lên) 
Ex3: I will organize a party between 25th and 28th .(Tôi sẽ tổ chc mt ba tic trong khong từ ngày 25 đến ngày 28) 
7. Among : gia nhiu người hay nhiu vt. 

Ex1: I cant live among these crazy people. Theyre bothering me a lot. 

(Tôi không thể sng gia nhng ngườđiên này. Họ đang làm phin tôi rt nhiu) 
 
ex2: Among the South East Asia countries, the co-operation is always promoted 
(Gia nhng nướĐông Nam Á, sự hp tác luôđượđẩy mnh) 

8. To: thường dùng sau động từ chỉ sự di chuyn như go, come, return, travel,.. 

Ex: I go to school at 7 A.M every morning. 

(Tôđến trường lúc 7 giờ sáng mi ngày.) 

II: Câu hi vi từ để hi 

Who: Dùng để hi về người (người là chủ th) 

Whom: Dùng để hi về người ( tân ng) 

Whose: Dùng để hi về sự sở hu 

Ex: Whose book is here ? ( Đây là cun sách ca ai ? )  

What: Dùng để hi về lý do, nguyên nhân 

Ex: what is on that table ? ( Cái gì trên bàn kia vy ?) 

When: Dùng để hi về thi gian 

Ex: When do you go to the city ? ( Khi nào bđến thành ph?)  

Where: Dùng để hi về địđim, vị trí 

Ex: Where are you now ? ( Màđang ở đâu? )  

Which: Dùng để hi về sự la chn 

Ex: Which does he like? ( Anh y thich cái nào?)  

Why: Dùng để hi về lý do, nguyên nhân 

Ex: Why does she come late ? ( Ti soa cô ấđến mun ?)  

How: Dùng để hi về cách thc, đặc tính cũng như tính cách ca chủ th 

Ex: How does the cake? ( Làm bánh như thế nào ? )  

 
C. Bài tp 

Bài 1Đin gii từ thích hp vào chỗ trng 

1. The price of electricity is going up _____ August. 

2. They came to visit us _____ my birthday. 

3. Did you have a good time _____ Christmas? 

4. The children are really excited _____ their summer vacation. 

5. We were very disappointed _____ the organization of the festival. 

6. John missed a lot of lessons. He was ill _____ January to March. 

7. Helen had said goodbye to everybody in the class _____ she left for the hometown. 

8. My cat is very fond _____ fish. 

9. I waited _____ 10 oclock and then went home. 

10. I cant remember exactly when the accident happened. I think it was _____ 

nine and half past nine. 

11. Are you acquainted _____ the lady? 

12. _____ the children left, the house was very quiet. 

13. These photographs were taken _____ a friend of mine. 

14. The river Rhine flows _____ the North sea. 

15. I shall meet you _____ the corner _____ the street. 

16. I always come _____ school _____ foot. 

17. He had learned the whole poem _____ heart. 

18. He has waited _____ her for a long time. 

19. Hes not very keen _____ watching football, but his wife is. 

20. Are you worried _____ the final examination? 

KEY:  

1.in 

 

6.from 

 

11.with 

 

16.to/on 

 

2.on 

 

7.before 

 

12.after 

 

17.by 

 

3.at 

 

8.of 

 

13.by 

 

18.for 

 

4.about 

 

9.until 

 

14.into 

 

19.on 

 

5.with 

 

10.between  

 

15.at/of 

 

20.about 

 

 
Bài 2: Chđááđúng đin vào chỗ trng 

1.A: _________ is your favourite cartoon? 
   B: It is Kung Fu Panda. 

A. Who 

B. What 

C. When 

D. Why 

2. A: _________is the weathergirl on VTV3 at 8 o'clock tonight? 
    B: She is Hoai Anh. 

A. Who 

B. What 

C. When 

D. Why 

3. A: _________ is the film Harry Potter
    B: It is very mysterious and thrilling. 

A. Who 

B. What 

C. When 

D. How 

4. A: _________ is the studio of Vietnam Television? 
    B: In Hanoi. 

A. When 

B. Where 

C. Why 

D. How 

5. A: _________ do people like watching game shows? 
    B: Because they are educational and entertaining. 

A. When 

B. Where 

C. Why 

D. How 

6. A: _________ did the first channel broadcast in the world? 
    B: In 1928. 

A. When 

B. Where 

C. Why 

D. How 

7. A: _________ do you watch this TV programme? 
    B: Three times a week. 

A. When 

B. How often 

C. How long 

D. How much 

8. A: _________ have we watched this programme? 
    B: About one year. 

A. When 

B. How often 

C. How long 

D. How much 

9. A: _________ televisions are there in your house? 
    B: There are two televisions in my house. 

A. How many 

B. How much 

C. How long 

D. How often 

10. A: _________ will you buy a new television? 
      B: Maybe tomorrow. 

A. Why 

B. Where 

C. When 

D. How 

KEY: 

1.B 

 

6.A 

 

2.A 

 

7.B 

 

3.D 

 

8.C 

 

4.B 

 

9.A 

 

5.C 

 

10.C 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bài viết gợi ý: