Chi tiết đề thi

Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm học 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

ctvtoan1
17 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48314] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ giao điểm $I$ của đồ thị hàm số \[y=4{{x}^{3}}-3x\] với đường thẳng \[y=-x+2\].

Câu 2 [48313] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng $a$ và góc giữa đường thẳng $SA$ với mặt phẳng $\left( ABC \right)$ bằng $60{}^\circ $. Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $ABC$, khoảng cách giữa hai đường thẳng $GC$ và $SA$ bằng:

Câu 3 [48312] - [Loga.vn]

Biết hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}+a{{x}^{2}}+bx+c$ đạt cực tiểu tại điểm $x=1$, $f\left( 1 \right)=-3$ và đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $2$. Tính giá trị của hàm số tại $x=3$.

Câu 4 [48311] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên sau:

Tìm số nghiệm của phương trình $2\left| f\left( x \right) \right|-1=0$.

Câu 5 [48310] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu cách lấy ra \[3\] phần tử tùy ý từ một tập hợp có \[12\] phần tử ?

Câu 6 [48309] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{\sqrt{a{{x}^{2}}+1}}$ có đồ thị $\left( C \right)$. Tìm $a$ để đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đó cách đường tiếp tuyến của $\left( C \right)$ một khoảng bằng $\sqrt{2}-1$.

Câu 7 [48308] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang ?

Câu 8 [48307] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}-1}{3-2x-5{{x}^{2}}}.\]

Câu 9 [48306] - [Loga.vn]

Xét đồ thị \[\left( C \right)\] của hàm số \[y={{x}^{3}}+3ax+b\] với \[a\], \[b\] là các số thực. Gọi \[M\], \[N\] là hai điểm phân biệt thuộc \[\left( C \right)\] sao cho tiếp tuyến với \[\left( C \right)\] tại hai điểm đó có hệ số góc bằng \[3\]. Biết khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng \[MN\] bằng \[1\], giá trị nhỏ nhất của \[{{a}^{2}}+{{b}^{2}}\] bằng:

Câu 10 [48305] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3\] có đồ thị là \[\left( C \right)\]. Viết phương trình tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại điểm có hoành độ \[x=1\].

Câu 11 [48304] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-m}{x+2}$ thỏa mãn $\underset{\left[ 0;1 \right]}{\mathop{\min }}\,y+\underset{\left[ 0;1 \right]}{\mathop{\max }}\,y=\frac{7}{6}$. Hỏi giá trị $m$ thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây ?

Câu 12 [48303] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$. Hàm số $y={f}'\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số $y=f\left( {{x}^{2}} \right)$ có bao nhiêu khoảng nghịch biến.

Câu 13 [48302] - [Loga.vn]

Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng \[y=x+1\] và đường cong \[y=\frac{2x+4}{x-1}\]. Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng:

Câu 14 [48301] - [Loga.vn]

Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1$ trên $\left[ 1;2 \right]$. Khi đó tổng M + N bằng:

Câu 15 [48300] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $\left[ 0;\,2 \right]$.

Câu 16 [48299] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] có đạo hàm ${f}'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}{{\left( x+2 \right)}^{3}}\left( 2x-3 \right)$. Tìm số điểm cực trị của \[f\left( x \right)\].

Câu 17 [48298] - [Loga.vn]

Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh $a$, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $AB$ và $CD$.

Câu 18 [48297] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có các cạnh bằng $a$, khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{EG}$  bằng:

Câu 19 [48296] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 20 [48295] - [Loga.vn]

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ?

Câu 21 [48294] - [Loga.vn]

Gọi $M,N$ là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=\frac{1}{4}{{x}^{4}}-8{{x}^{2}}+3$. Độ dài đoạn thẳng $MN$ bằng:

Câu 22 [48293] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau đây hàm số nào có cực trị ?

Câu 23 [48292] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}+1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 24 [48291] - [Loga.vn]

 Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $3\cos x-1=0$ trên đoạn là:

Câu 25 [48290] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y={{x}^{2}}\left( {{x}^{2}}-3 \right)$ tiếp xúc với đường thẳng $y=2x$ tại bao nhiêu điểm ?

Câu 26 [48289] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $y={f}'\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số ${f}'\left( x \right)$ trên đoạn \[\left[ -2;6 \right]\] như hình vẽ bên.

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Câu 27 [48288] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định và liên tục trên khoảng $\left( -3;\ 2 \right)$, $\underset{x\to {{\left( -3 \right)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=-5$, $\underset{x\to {{2}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=3$ và có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 28 [48287] - [Loga.vn]

Tính giới hạn $P=\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,x\sqrt{\frac{{{x}^{2017}}-1}{{{x}^{2019}}}}$.

Câu 29 [48286] - [Loga.vn]

Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C trên một bàn tròn . Tính xác suất để các học sinh cùng lớp luôn ngồi cạnh nhau .

Câu 30 [48285] - [Loga.vn]

Cho tứ diện ${ABCD}$. Gọi $M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của ${AB}$ và ${CD}$. Tìm giá trị của \[k\] thích hợp điền vào đẳng thức vectơ \[\overrightarrow{MN}=k\left( \overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC} \right)\]?

Câu 31 [48284] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\left( x+2 \right)\left( {{x}^{2}}-3x+3 \right)\] có đồ thị $(C)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 32 [48283] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên trong hình dưới là của hàm số nào trong các hàm số đã cho ?

Câu 33 [48282] - [Loga.vn]

Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

Câu 34 [47891] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=2{{x}^{4}}-8{{x}^{2}}$ có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với trục hoành ?

Câu 35 [47890] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] thỏa mãn \[a,b,c,d\in \mathbb{R}\];\[a>0\] và . Số cực trị của hàm số \[y=\left| f\left( x \right)-2019 \right|\] bằng:

Câu 36 [47889] - [Loga.vn]

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$ có $AB=a$, $BC=a\sqrt{2}$, $A{A}'=a\sqrt{3}$. Gọi $\alpha $ là góc giữa hai mặt phẳng $\left( AC{D}' \right)$ và $\left( ABCD \right)$ (tham khảo hình vẽ). Giá trị $\tan \alpha $ bằng:

Câu 37 [47888] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của số hạng chứa \[{{x}^{15}}\] trong khai triển ${{\left( 2{{x}^{3}}-3 \right)}^{n}}$ thành đa thức, biết $n$ là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức $A_{n}^{3}+C_{n}^{1}=8C_{n}^{2}+49$.

Câu 38 [47887] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ cắt đường thẳng $y=m-1$ tại 3 điểm phân biệt.

Câu 39 [47886] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{x}^{2}}+x+1}{x+1}$, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?

Câu 40 [47885] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định và liên tục trên mỗi nửa khoảng \[\left( -\infty ;-2 \right]\] và \[\left[ 2;+\infty \right)\], có bảng biến thiên như hình trên.

Tìm tập hợp các giá trị của \[m\] để phương trình \[f\left( x \right)=m\] có hai nghiệm phân biệt.

Câu 41 [47844] - [Loga.vn]

Có 16 tấm bìa ghi 16 chữ “HỌC”, “ĐỂ”, “BIẾT”, “HỌC”, “ĐỂ”, “LÀM”, “HỌC”, “ĐỂ”, “CHUNG”, “SỐNG”, “HỌC”, “ĐỂ”, “TỰ”, “KHẲNG”, “ĐỊNH”, “MÌNH”. Một người xếp ngẫu nhiên 16 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để xếp các tấm bìa được dòng chữ “ HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH”.

Câu 42 [47843] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABC\] có đáy \[ABC\] là tam giác cân tại \[C\], mặt phẳng \[\left( SAB \right)\] vuông góc mặt phẳng \[\left( ABC \right)\], \[SA=SB,\] \[I\] là trung điểm \[AB.\] Góc giữa đường thẳng \[SC\] và mặt phẳng \[\left( ABC \right)\] là

Câu 43 [47842] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số $m$ sao cho hàm số $y=-{{x}^{4}}+\left( 2m-3 \right){{x}^{2}}+m$ nghịch biến trên đoạn $\left[ 1;2 \right]$ ?

Câu 44 [47841] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ tam giác đều không có tính chất nào sau đây ?

Câu 45 [47840] - [Loga.vn]

Cho tứ diện \[ABCD\] và các điểm \[M\], \[N\] xác định bởi \[\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{AC}\]; \[\overrightarrow{DN}=\overrightarrow{DB}+x\overrightarrow{DC}\]. Tìm \[x\] để các véc tơ \[\overrightarrow{AD}\], \[\overrightarrow{BC}\], \[\overrightarrow{MN}\] đồng phẳng.

Câu 46 [47839] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có độ dài cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng \[a\sqrt{3}\]. Gọi $O$ là tâm của đáy $ABC$, ${{d}_{1}}$ là khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $\left( SBC \right)$ và ${{d}_{2}}$ là khoảng cách từ $O$ đến mặt phẳng $\left( SBC \right)$. Tính $d={{d}_{1}}+{{d}_{2}}$.

Câu 47 [47838] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số  đi qua điểm  

Câu 48 [47837] - [Loga.vn]

Cho hình tứ diện ${ABCD}$ có trọng tâm $G$. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Câu 49 [47836] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số \[y=\frac{2x+1}{x+1}\] là đúng?

Câu 50 [47835] - [Loga.vn]

 Hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như sau:

 Hàm số $y=f\left( x \right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook