Chi tiết đề thi

đề kim loại

nguyenthile987654321
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [7077] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toán 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 2 [36136] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây khử được HCl ở nhiệt độ thường 

Câu 3 [12211] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

Câu 4 [32920] - [Loga.vn]

Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III). Chất X là

Câu 5 [7426] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2  X + NO2 + O2. Chất X là

Câu 6 [35847] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai:
 

Câu 7 [35234] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây khi so sánh 3 kim loại Mg, Al, Cr là đúng?
 

Câu 8 [32882] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 9 [7351] - [Loga.vn]

Phương pháp chung để điều chế Na, Ca, Al trong công nghiệp là

Câu 10 [5486] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook