Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định lần 1 có lời giải chi tiết

ctvtoan1
4 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27276] - [Loga.vn]

Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc ${{v}_{0}}=15m/s$ thì tăng vận tốc với gia tốc $a\left( t \right)={{t}^{2}}+4t\left( m/{{s}^{2}} \right).$ Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng vận tốc.

Câu 2 [27275] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại $B,AB=3a,BC=4a.$ Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi giữa SC với đáy bằng $60{}^\circ .$ Gọi M là trung điểm AC, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SM.

Câu 3 [27274] - [Loga.vn]

 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $BC=a.$  Cạnh bên SA vuông góc với đáy $\left( ABC \right).$ Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh bên SB và SC. Tính thể tích khối cầu tạo bởi mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.HKB là:

Câu 4 [27273] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-1}{m{{x}^{2}}-2x+3}.$ Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Câu 5 [27272] - [Loga.vn]

Xét bất phương trình $\log _{2}^{2}2x-2(m+1){{\log }_{2}}x-2

Câu 6 [27271] - [Loga.vn]

Khi thiết kế vỏ lon sữa hình trụ các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí làm vỏ lon là nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ bằng V mà diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất thì bán kính R của mặt tròn đáy khối trụ bằng ?

Câu 7 [27270] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\Delta ABC$ biết $A\left( 2;0;0 \right),\,\,B\left( 0;2;0 \right),\,\,C\left( 1;1;3 \right).\text{ }\,\,H\left( {{x}_{0}},{{y}_{0}},{{z}_{0}} \right)$ là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC. Khi đó ${{x}_{0}}+{{y}_{0}}+{{z}_{0}}$ bằng:

Câu 8 [27269] - [Loga.vn]

Gọi $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{2}^{x}}$ thỏa mãn $F\left( 0 \right)=\frac{1}{\ln 2}.$ Tính giá trị biểu thức $T=F\left( 0 \right)+F\left( 1 \right)+F\left( 2 \right)+...+F\left( 2017 \right).$ 

Câu 9 [27268] - [Loga.vn]

Cho khối S.ABC có góc $\widehat{ASB}=\widehat{BSC}=\widehat{CSA}=60{}^\circ $và $SA=2,SB=3,SC=4.$ Tính thể tích khối S.ABC.

Câu 10 [27267] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y=\frac{m\ln x-2}{\ln x-m-1}$ nghịch biến trên .

Câu 11 [27266] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nguyên của m đê phương trình ${{4}^{1+x}}+{{4}^{1-x}}=\left( m+1 \right)\left( {{2}^{2+x}}-{{2}^{2-x}} \right)+16-8m$ có nghiệm trên $\left[ 0;1 \right]?$ 

Câu 12 [27265] - [Loga.vn]

Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng $\frac{1}{3}$ chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lôn ngược phễu lên thì chiều cao của mực nước xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng chiều cao của phễu là $15cm.$

 

Câu 13 [27264] - [Loga.vn]

Cho hình thang ABCD vuông tại A và B với $AB=BC=\frac{AD}{2}=a.$ Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh BC. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành.


Câu 14 [27263] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$. Số các giá trị tham số m để đường thẳng $y=m+x$ luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trọng tâm tam giác OAB nằm trên đường tròn ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}-3y=4$ là:

Câu 15 [27262] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm $A\left( 0;1;1 \right),B\left( 3;0;-1 \right),C\left( 0;21;-19 \right)$ và mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{1}}=1.\text{ }M\left( a,b,c \right)$ là điểm thuộc mặt cầu $\left( S \right)$ sao cho biểu thức $T=3M{{A}^{2}}+2M{{B}^{2}}+M{{C}^{2}}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng $a+b+c.$. 

Câu 16 [27261] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có $A\left( 1;2;-1 \right),B\left( 2;-1;3 \right),C\left( -4;7;5 \right).$ Tọa độ chân đường phân giác trong góc $\widehat{B}$của tam giác ABC là:

Câu 17 [27260] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+2}{2x-1}$ có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào dưới đây ?


Câu 18 [27259] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng $\left( AB'C' \right)$ tạo với mặt đáy góc $60{}^\circ .$ Tính theo a thể tích lăng trụ ABC.A’B’C’.

Câu 19 [27258] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{\left( {{x}^{3}}-27 \right)}^{\frac{1}{2}}}$. 

Câu 20 [27257] - [Loga.vn]

Giải bất phương trình ${{\log }_{2}}\left( 3x-1 \right)>3$.

Câu 21 [27256] - [Loga.vn]

Nếu $\int{f\left( x \right)dx}=\frac{{{x}^{3}}}{3}+{{e}^{x}}+C$ thì $f\left( x \right)$ bằng:

Câu 22 [27255] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{1}^{e}{\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx}=a\sqrt{e}+b$ với $a,b\in \mathbb{Z}.$ Tính $P=a.b$ 

Câu 23 [27254] - [Loga.vn]

 Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình sau: 

 


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 24 [27253] - [Loga.vn]

Hàm số $F\left( x \right)={{e}^{{{x}^{3}}}}$ là một nguyên hàm của hàm số:

Câu 25 [27252] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho bốn điểm $A\left( 2;0;0 \right),B\left( 0;2;0 \right),C\left( 0;0;2 \right)$ và $D\left( 2;2;2 \right).$ Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $\left( S \right)$ và AB. Tọa độ trung điểm I của MN là:

Câu 26 [27251] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}.$ 

Câu 27 [27250] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với $A\left( 0;0;3 \right),B\left( 0;0;-1 \right),C\left( 1;0;-1 \right)$ và $D\left( 0;1;-1 \right).$ Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Câu 28 [27249] - [Loga.vn]

Gọi M và m tương ứng giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của hàm số $y=\sqrt{5-4x}$ trên đoạn $\left[ -1;1 \right].$  Khi đó $M-m$ bằng:

Câu 29 [27248] - [Loga.vn]

Nếu $\int{f\left( x \right)dx}=\frac{1}{x}+\ln x+C$ thì $f\left( x \right)$ là:

Câu 30 [27247] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có $A\left( 0;0;0 \right),B\left( 3;0;0 \right),D\left( 0;3;0 \right),D'\left( 0;3;-3 \right).$ Tọa độ trọng tâm của tam giác A’B’C’ là: 

Câu 31 [27246] - [Loga.vn]

Kết quả của tích phân $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\left( 2x-1-\sin x \right)dx}$ được viết ở dạng $\pi \left( \frac{\pi }{a}-\frac{1}{b} \right)-1.$ Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 32 [27245] - [Loga.vn]

Cho S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết $SA\bot \left( ABCD \right)$và $SC=a\sqrt{3}.$ Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Câu 33 [27244] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 34 [27243] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{1}^{3}{\frac{{{x}^{2}}+x+1}{x+1}}=a+\ln \frac{b}{2},$ với a, b là các số nguyên. Tính $S=a-2b.$ 

Câu 35 [27242] - [Loga.vn]

Cho $I=\frac{1}{2}\int\limits_{0}^{4}{x\sqrt{1+2x}dx}$ và $u=\sqrt{2x+1}.$ Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 36 [27241] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn $\left( O \right)$ và $\left( O' \right)$ chiều cao $R\sqrt{3}$ và bán kính đáy $R.$ Một hình nón có đỉnh O’ và đáy là hình tròn $\left( O;R \right)$. Tỷ lệ diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng:

Câu 37 [27240] - [Loga.vn]

Cho 2 hàm số $y=f\left( x \right)={{\log }_{a}}x;y=g\left( x \right)={{a}^{x}}.$ Xét các mệnh đề sau:

I. Đồ thị của hai hàm số $f\left( x \right),g\left( x \right)$ luôn cắt nhau tại một điểm

II. Hàm số $f\left( x \right)+g\left( x \right)$ đồng biến khi $a>1,$ nghịch biến khi $0

Câu 38 [27239] - [Loga.vn]

Kết quả của $\int{x{{e}^{x}}dx}$ là:

Câu 39 [27238] - [Loga.vn]

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{5}^{x}}$.

Câu 40 [27237] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 41 [27236] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right),g\left( x \right)$ là các hàm số xác định, liên tục trên $\mathbb{R}.$ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 42 [27235] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{2-\ln \left( \text{ex} \right)}$ là:

Câu 43 [27234] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số $F\left( x \right)=\ln \left| x \right|$ ? 

Câu 44 [27233] - [Loga.vn]

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đây sai ?

Câu 45 [27232] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-2x+3\text{ }\left( C \right)$ tại điểm $M\left( 1;2 \right)$ là:

Câu 46 [27231] - [Loga.vn]

Đặt $a={{\log }_{2}}3,b={{\log }_{5}}3.$ Hãy biểu diễn ${{\log }_{6}}45$ theo a,b.

Câu 47 [27230] - [Loga.vn]

Tìm m để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+1$ có ba điểm cực trị $A\left( 0;1 \right),B,C$ thỏa mãn $BC=4?$ 

Câu 48 [27229] - [Loga.vn]

Biết $\int{x{{e}^{2x}}dx}={{e}^{2x}}+b{{e}^{2x}}+C\left( a,b\in \mathbb{Q} \right).$ Tính tích a.b.

Câu 49 [27228] - [Loga.vn]

$F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=x{{e}^{{{x}^{2}}}}.$ Hàm số nào sau đây không phải là $F\left( x \right)$ ?

Câu 50 [27227] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, $A\left( -2;4;2 \right),B\left( -5;6;2 \right),C\left( -10;17;-7 \right).$ Viết phương trình mặt cầu tâm C bán kính AB.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook