Nêu cấu tạo vẩy sừng của chim bồ câu

vảy sừng của chim bồ câu gồm ở những phần nào trên cơ thể

user-avatar

Vảy sừng của chim bồ câu gồm ở những phần: mỏ, bàn chân, ngón chân


Các câu hỏi liên quan