Trình bày các đặc điểm tiến hóa hơn của chim bồ câu với thằn lằn

Trình bày đặc điểm tiến hóa hơn của chim bồ câu với thằn lằn.

user-avatar

* TUẦN HOÀN

- Thằn lằn :

+ Tim ba ngăn : 2 tâm nhĩ - 1 tâm thất có vách hụt.

+ 2 vòng tuần hoàn , máu đi nuôi cơ thể ít bị pha.

- Chim bồ câu:

+ Tim 4 ngăn , hai nửa riêng biệt, máu không pha trộn.

+Hai vòng tuần hoàn máu đi nuôi cơ thể giàu oxi ( máu đỏ tươi) -> trao đổi chất mạnh.

* HÔ HẤP

- Thằn lằn :

+ Phổi có nhiều vách ngăn.

+ Sự thông khí nhờ hoạt động của các cơ quan liên sườn.

- Chim bồ câu:

+ Phổi gồm một hệ thống ống dẫn khí dày đặc gồm 9 túi khí => bề mặt trao đổi chất rộng.

+ Sự thông khí do => sự co dãn của túi khí ( khí bay) => sự thay đổi thể tích lồng ngực ( khi đậu ).

* BÀI TIẾT

- Thằn lằn :

+ Có bóng đái.

- Bồ câu:

+ Không có bóng đái.

* TIÊU HÓA

- Thằn lằn :

+ Ruột phân thành ruột non và ruột già, dạ dày không phân thành dạ dày cơ và dạ dày tuyến.

- Chim bồ câu:

+ Ruột không phân thành ruột non và ruột già, dạ dày phân thành dạ dày cơ và dạ dày tuyến.

*SINH SẢN

- Thằn lằn:

+ Thụ tinh trong.

+ Đẻ trứng , phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

- Chim bồ câu:

+ Thụ tinh trong.

+ Đẻ trứng, chim trống và chim mái thay nhau ấp trứng.


Các câu hỏi liên quan