Nêu những điều em biết về môi trường đới nóng

Kể tên các môi trường trên trái đất ?

Nêu những điều em biết về môi trường đời nóng .

user-avatar

-

+ MT đới lạnh

+MT đới ôn hòa

+MT đới nóng

- Môi trg đới nóng theo tao độ hiểu biết của tao thì chỉ có nhiệt độ cao

Ê tick đúng nha


Các câu hỏi liên quan