Nêu vị trí, đặc điểm khí hậu, các đặc điểm khác của đới nóng?

Câu 1: Nêu vị trí, đặc điểm khí hậu, các đặc điểm khác của đới nóng?

Câu 2: Điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

Kiểu môi trường MT xích đạo ẩm MT nhiệt đới MT nhiệt đới gió mùa

Vị trí

Đặc điểm khí hậu

Đặc điểm khác

Câu 3: Giải thích tại sao môi trường vùng núi lại có đất màu đỏ vàng?

Câu 4: Khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp? Em hãy nêu những biện pháp để phát triển bảo vệ đất?

Câu 5: Tại sao vấn đề tài nguyên môi trường luôn được các nước ở đới Nóng hiện nay quan tâm?

Câu 6: Dân số tăng nhanh sẻ gây sức ép đến những vấn đề gì?

Trên Đây là một số câu hỏi của phần ôn tập. Ai biết câu nào thì giúp mình nha!!!


Các câu hỏi liên quan