1)a)Tính tổng các số nguyên lớn hơn -9 nhỏ hơn 6.                           
b)Tính tổng các số nguyên âm lớn hơn hoặc bằng -7

Các câu hỏi liên quan