(-20).(-3-71)-(-71).(-20-3)

Các câu hỏi liên quan