Tìm n € N và ra  bài toán tương tự:

a, 7n + 3 là Số Chính Phương

b, n2 + n + 2 là số chính phương

c, n+2 và 9n+ 7  là các số chính phương

Help Mecrying

Các câu hỏi liên quan