trên tia Ox xác định hai điểm A và B sao cho oa = 4cm OB = 10 cm gọi M là trung điểm của đoạn oa N là trung điểm của đoạn OB Tính độ dài đoạn MN

(phải lập luận chặt chẽ)

Các câu hỏi liên quan