Cho trước x điểm(x€N x》2) . Vẽ các đoạn thẳng đi qua các cặp điểm đc số đoạn thẳng nhiều hơn 741 đoạn thẳng nhưng ít hơn 820 đoạn thẳng. Tìm x

       Giúp đỡ mik nha🌈🌈🌈🌈

Các câu hỏi liên quan