Chứng minh 2n+5 và 3n+7 nguyên tố cùng nhau (n∈N)


Các câu hỏi liên quan