Câu 1: Tính giá trị biểu thức sau:

A=2+(-4)+6+(-8)+...+106+(-108) 

Câu 2: Tìm x biết:

1,    2.3^x=10.3^12+8.27^4

2,    x - 20/11.13 - 20/13.15 - 20/15.17 - ... - 20/53.55 = 3/11

Câu 3: 1, Chứng minh rằng 10^n - 1 chia hết cho 9

           2, Chứng tỏ rằng mọi số nguyên tố P lớn hơn 3 đều có dạng 6k + 1 hoặc 6k + 5, với k thuộc N.

           3, Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 17 dư 5, chia cho 19 dư 12.

Các câu hỏi liên quan