Có một bảng vuông 6 x 6 ô như hình vẽ. Người ta đặt 4 con chuột vào 4 ô vuông trong bảng, sao cho ô nào của bảng vuông cũng thẳng hàng theo hàng ngang, cột dọc hoặc đường chéo với một con chuột nào đó, nhưng các con chuột đều nằm trên các cột, các hàng và các đường chéo khác nhau. Các bạn hãy tính xem có bao nhiêu cách đặt các con chuột như vậy?

Chú ý:  Với một cách xếp, ta có thể quay hình theo góc vuông hoặc lật mặt để được thêm 7 cách xếp khác nữa, thành tất cả là 8 cách. Tuy nhiên 8 cách này không được tính là khác nhau mà chỉ được coi là 1 cách.

Các câu hỏi liên quan