Tìm số nguyên x, y sao cho xy(x + y) = -20102011

 

Các câu hỏi liên quan