cho phân số A=n+1/n-3 (n thuộc Z n không bằng 3)

a) tìm n để A có giá trị nguyên

b) tìm n để A là phân số tối giản

Các câu hỏi liên quan