Câu 1: Khẳng định nào sau đây về tia hồng ngoại là sai?

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ do các vật bị nung nóng phát ra.

B. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.

C. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 2:  Một bức xạ hồng ngoại có bước sóng \[{{6.10}^{-3}}mm\] , so với bức xạ tử ngoại có bước sóng 125nm thì có tần số nhỏ hơn

A. 50 lần                       B. 48 lần                      C. 44 lần                        D. 40 lần.

Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại?

A. Cùng bản chất là sóng điện từ

B. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại.

C. Đều có tác dụng lên kính ảnh  

D. Có khả năng gây phát quang một số chất.

Câu 4: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện                                                            B. Lò vi sóng 

C. Màn hình vô tuyến                                                D. Hồ quang điện.

Câu 5: Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là sai?

A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, có tần số nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím.

B. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh.

C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh 

D. Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học.

Câu  6:  Tính  chất  quan  trọng  nhất  của  tia  X,  phân  biệt  nó  với  các  bức  xạ  điện  từ khác  (không  kể tia gamma) là

A. tác dụng mạnh lên kính ảnh    

B. khả năng ion hóa các chất khí.

C. làm phát quang nhiều chất    

D. khả năng xuyên qua vải, gỗ, giấy,.

Câu 7: Để thu được quang phổ vạch hấp thụthì

A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

C. Nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng.

D. Áp suất của đám khí hấp thụ phải rất lớn.

Câu 8:  Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.

B. Tia tửngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy.

C. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy.

D. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.

B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,38 μm.

C.  các vật muốn phát tia hồng ngoại ra môi trường xung quanh thì nó phải có nhiệt  độ cao hơn nhiệt  độ môi trường xung quanh.

D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 10: Tính chất giống nhau giữa tia Rơnghen và tia tử ngoại là

A. bị hấp thụ bởi thủy tinh và nước    

B. làm phát quang một số chất.

C. có tính đâm xuyên mạnh     

D. đều tăng tốc trong điện trường mạnh.

Câu 11: Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ởcùng một nhiệt độ thì khác nhau.

B. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

C. Quang phổ liên tục gồm một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

D. Quang phổ liên tục không phụthuộc vào bản chất của vật phát sáng.

Câu 12: Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều 

B. có khả năng đâm xuyên khác nhau.

C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.

D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang.

Câu 13:Một dải sóng  điện từ trong chân không có tần số từ \[{{4.10}^{14}}Hz\] đến \[7,{{5.10}^{14}}\] . Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = \[{{3.10}^{8}}\]m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A. Vùng tia Rơnghen                                                     B. Vùng tia tửngoại.

C. Vùng ánh sáng nhìn thấy                                         D. Vùng tia hồng ngoại.

Câu 14: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.

B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.

C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại.

D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất.

Câu 15: Bức xạ có tần số nhỏnhất trong số các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma là

A. gamma                  B. hồng ngoại                     C. Rơn-ghen                       D. tử ngoại.

Câu 16:Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia  đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất

A. tia hồng ngoại            B. tia đơn sắc lục              C. tia X              D. tia tử ngoại.

Câu 17: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.

B. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.

D. Một vật bị nung nóng phát ra tia tửngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.

Câu 18: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

A. ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.

B. sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X và tia gamma.

C. tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.

D. tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.

Câu 19: Trong các bức xạ phát ra từnguồn là vật được nung nóng, bức xạ cần nhiệt độ của nguồn cao nhất là

A. ánh sáng nhìn thấy             B. tia tử ngoại              C. tia hồng ngoại             D. tia X.

Câu 20: Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt  đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời   

B. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

C. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời  

D. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

Đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

B

 

A

D

B

D

C

B

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

B

B

C

B

C

B

A

Bài viết gợi ý: