I.Mạo từ là gì ? 

+ Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng

 xác định hay không xác định. Chúng ta dùng the khi danh từ chỉ đối tượng được 

cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. 

+Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm ba từ và được phân chia như sau: 

-Mạo từ xác định (Denfinite article): ‘the’: ngụ ý rằng người nói giả sử rằng 

người nghe biết về đối tượng đang nói đến. 

-Mạo từ bất định (Indefinite article): ‘a’, ‘an’: khi người nói giả sử rằng người

 nghe không biết đến đối tượng đang nói đến. 

-Mạo từ Zero (Zero article) hay danh từ không có mạo từ đứng trước: thường 

áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable noun) và danh từ đếm được

 ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes. 

II-Cách dùng 

1.Mạo từ ‘the’: 

Dùng cho người hay vật nào đó duy nhất chỉ có một.

Ex: The Sun ( Mặt trời)  

The Queen of England( nữ hoàng Anh) 

Dùng trong so sánh hơn nhất

Ex: The tallest building in Sai Gon 

   The hottest day (Ngày nóng nhất) 

Khi chỉ có một người hay một vật nào đó trong khung cảnh xung quanh.

Ex: We live in a small village next to the Church. 

( Chúng tôi sống trong một ngôi làng nhỏ bên cạnh nhà thờ.)

Khi người hay vật nào đó đã được nhắc đến trước đó.

Ex: A boy felt down from a tree. A ambulance is taking the boy to the hospital. 

( Một cậu bé ngã từ trên cây xuống. Chiếc xe cứu thương đang đưa cậu bé tới bệnh viện.) 

Khi nói về thứ mà dùng một danh từ có thể miêu tả chung tất cả các loại. 

Ex: The snake is a dangerous animal. 

( Rắn là một loài động vật nguy hiểm.) 

=> chỉ chung loài rắn là nguy hiểm. 

Khi nói về một hệ thống hay dịch vụ.

Ex: You should tell the police. (Bạn nên báo cho cảnh sát.)  

I heard it on the radio. (Tôi đã nghe nó trên đài.)

Dùng với tính từ để chỉ một nhóm người.

Ex: The rich ( người giầu)  

   The poor ( Người nghèo) 

Dùng cho tên của những nước có chữ Kingdom, States, republic.  

Ex: The United Kingdom ( Vương quốc Anh) 

   The United States ( Hoa Kì )  

The Repulic of Ireland ( Cộng Hòa Ireland)

Dùng cho tên của những nước có chữ Kingdom, States, republic. 

Ex: The United Kingdom ( Vương quốc Anh) 

   The United States ( Hoa Kì )  

The Repulic of Ireland ( Cộng Hòa Ireland) 

Dùng để chỉ những người của một nước.

Ex: The Vietnamese ( người Việt Nam)

Vị trí địa lí như dãy núi,đảo, kênh đào.

Ex: The Himalayas ( dãy Himalia)  

   The Pacific Ocean ( Thái Bình Dương)  

   The Panama Canal ( kênh đào Panama) 

Những công trình kiến trúc nổi tiếng.

Ex: The Eiffel Tower ( Tháp Eiffel ) 

   The Forbidden Palace ( Tử Cấm thành)  

Những tổ chức.

Ex: The United Nation  ( Liên Hiệp Quốc)  

   The ASEAN ( khối những nước Đông Nam Á) 

Những chuỗi khách sạn, nhà hàng.

Ex: The Marriott, the Ritz Calton 

Tên của một dòng họ.

Ex: The Williams,..

 

2.Cách dùng a/an 

- “A” và “An” có cách sử dụng gần giống nhau. Tuy nhiên, dùng “An”

khi chữ đằng sau 

bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, u e,i) và dùng “A” khi chữ đằng sau bắt

đầu bằng các phụ âm còn lại. 

Ex: An hour (một giờ), a dog (một con chó) 

- Từ “A” và “An” dùng khi danh từ người nói nhắc đến không đặc biệt. 

Ex: I would like an apple. (Tôi muốn một trái táo.) 

- “A” và “An” dùng để giới thiệu về thứ lần đầu tiên nhắc tới với người 

nghe (người nghe chưa biết gì về thứ này). Sau khi giới thiệu, người nói 

có thể dùng mạo từ “The” khi nhắc tới vật đó. 

Ex: John has a dog and cat. The dog is called Rover, and the cat is 

called Fluffy. 

(John có một con chó và một con mèo. Chú chó tên là Rover và chú mèo tên là Fluffy.) 

*Note: Không dùng a /an để chỉ số nhiều hay danh từ không đếm được. 

Ex: He likes white shirts. (Anh ấy thích những chiếc áo sơ mi màu trắng.) 

       She is eatting rice. (Cô ấy đang ăn cơm.) 

3.Không sử dụng mạo từ 

- Mạo từ không được sử dụng khi nói về sự việc chung hoặc nhắc tới ví dụ. 

Ex: I don’t like apples (Tôi không thích táo) 

- Một số tên quốc gia, thành phố, các bang không dùng mạo từ đứng trước. 

Ex: I live in London. (Tôi sống tại London) 
Trừ trường hợp của The Philippines, The United Kingdom, 

The United States of America. 

- Tên các môn học không sử dụng mạo từ 

Ex: John studies economics and science. 

- Trước tên quốc gia, châu lục, núi, hồ, đường. 

Ex: Europe (châu Âu), South America (Nam Mỹ), France (Pháp) 

- Sau tính từ sở hữu hoặc sau danh từ ở sở hữu cách 

Ex: The girl's mother (Mẹ của cô gái) 

- Trước tên gọi các bữa ăn. 

Ex: They invited some friends to dinner. (Họ mời vài người bạn đến ăn tối) 

- Trước các tước hiệu 

Ex: King Louis XIV of France (Vua Louis XIV của Pháp) 

- Trong một số trường hợp đặc biệt 

Ex: In spring/in autumn (vào mùa xuân/mùa thu), 

last night (đêm qua), next year(năm tới), 

from beginning to end (từ đầu tới cuối), from left to right (từ trái sang phải). 

III-Bài tập  

Bài 1: Điền mạo từ A, An, The hoặc để trống vào chỗ chấm của các câu hỏi sau: 

1. When can you usually see ________ moon, in the morning or at night? 

2. I saw ________very bright star in the sky a few nights ago. 

3. I forgot to bring my pen. Do you have_________ pen I could borrow? 

4. I have a new car_________ car is red. 

5. What is_________ capital city of Australia? Is it Sydney or Canberra? 

6. For breakfast I usually have________egg, toast, and some coffee. 

7. I have_________ two younger brothers and an older sister. 

8. My mother saw a nice dress in a store. She decided to bu________ dress. 

9. What is-__________first month of the year? Is it January or February? 

10. I saw _________ old man walking in the park. 

11. My brother always exercises for__________ hour in the morning. 

12. I drank __________ cup of coffee but the coffee was cold. 

13. Help! Somebody please call __________ policeman! 

14. Last summer, my friends and I travelled to __________Spain. 

KEY:  

1.the 

3.x 

5.the 

7.x 

9.the 

11.x 

13.x 

2.a 

4.the 

6.x 

8.a 

10.a 

12.a 

14.x 

Bài 2: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: 

1. We are looking for _______ place to spend ________ night. 

            A. the/the                   B. a/the           C. a/a              D. the/a 

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room. 

            A. the/the                   B. a/a              C. the/a           D. a/the 

3. We are looking for people with ________experience. 

            A. the                          B. a                 C. an               D. x 

4. Would you pass me ________ salt, please? 

            A. a                             B. the              C. an               D. x 

5. Can you show me ________way to ________station? 

            A. the/the                   B. a/a              C. the/a           D. a/the 

6. She has read ________interesting book. 

            A. a                             B. an               C. the              D. x 

7. You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver. 

            A. an/the                    B. x/the          C. a/a              D. an/the 

8. Mr. Smith is ________ old customer and ________ honest man. 

            A. An/the                   B. the/an        C. an/an          D. the/the 

9. ________ youngest boy has just started going to ________ school. 

            A. a/x                          B. x/the          C. an/x            D. the/x 

10. Do you go to ________ prison to visit him? 

            A. the                          B. a                 C. x                 D. an 

11. ________eldest boy is at ________ college. 

A. a/the                      B. the/x          C. x/ a             D. an/x 

12. Are you going away next week? No, ________ week after next. 

            A. an                           B. a                 C. the              D. x 

13. Would you like to hear ________ story about ________ English scientist? 

            A. an/the                    B. the/the       C. a/the           D. a/ an 

14. There’ll always be a conflict between ________ old and ________ young. 

            A. the/the                   B. an/a            C. an/the        D. the/a 

15. There was ________ collision at ________ corner. 

            A. the/a                      B. an/the        C. a/the           D. the/the 

16. My mother thinks that this is ________ expensive shop. 

            A. the                          B. an               C. a                 D. x 

17. Like many women, she loves ________ parties and ________gifts. 

            A. the/ a                     B. a/the           C. a/a              D. x/x 

18. She works seven days ________ week. 

            A. a                             B. the              C. an               D. x 

19. My mother goes to work in ________ morning. 

            A. a                             B. x                 C. the              D. an 

20. I am on night duty. When you go to ________ bed, I go to ________ work. 

            A. a/x                          B. a/the           C. the/x          D. x/x 

KEY

1.B 

6.B 

11.B 

16.B 

2.A 

7.B 

12.C 

17.D 

3.D 

8.C 

13.D 

18.A 

4.B 

9.D 

14.A 

19.C 

5.A 

10.A 

15.C 

20.D 

 

Bài viết gợi ý: