CHƯƠNG I: LÍ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ

PHẦN I:

Câu 1: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

  A. 10π Hz.                           B. 5π Hz.                             C. 5 Hz.                               D. 10 Hz.

Câu 2: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài $\ell $ dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2$\ell $ dao động điều hòa với chu kì là

  A. 2 s.                                           B. $2\sqrt{2}$s.                                 C. $\sqrt{2}$ s.                                 D. 4 s.

Câu 3: Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài dây treo l dao động điều hoà với chu kì T, con lắc đơn có chiều dài dây treo dao động điều hoà với chu kì

  A. $\frac{T}{2}$                                        B. T                                       C. 2T                                   D. $\frac{T}{\sqrt{2}}$

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và hòn bi m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì là

A. \[\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{m}{k}}\]                               

B. 2π\[\sqrt{\frac{m}{k}}\]  

C. 2π\[\sqrt{\frac{k}{m}}\]                       

D. \[\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{k}{m}}\]

Câu 5: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là

  A. vmax = Aω          B. vmax = Aω2         C. vmax = 2Aω          D. vmax = A2ω

Câu 6: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

  A. căn bậc hai chiều dài con lắc           B. chiều dài con lắc

  C. căn bậc hai gia tốc trọng trường      D. gia tốc trọng trường

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng

  A. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.              B. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

  C. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo.                       D. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi.

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng

  A. theo chiều chuyển động của viên bi.                    B. về vị trí cân bằng của viên bi.

  C. theo chiều dương quy ước                                     D. theo chiều âm quy ước.

Câu 9: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Acos(ωt +π/3) và x2 = Acos(ωt - 2π/3) là hai dao động

  A. lệch pha π/2       B. cùng pha.           C. ngược pha.          D. lệch pha π/3

Câu 10: Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?

  A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.          

  B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.

  C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.

  D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

Link tải full tài liệu : https://drive.google.com/open?id=1GU6irZURnexnWChqGxthPtKGwvcdolf1

Bài viết gợi ý: