CHƯƠNG IV : SÓNG ĐIỆN TỪ

Câu 1. Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

  A. ω = \[\frac{2\pi }{\sqrt{LC}}\]       B. ω = \[\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}\]            C. \[\omega =\frac{1}{\sqrt{2\pi LC}}\]                    D. ω = \[\frac{1}{\sqrt{LC}}\]

Câu 2. Điện trường xoáy là điện trường

  A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ

  B. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi

  C. của các điện tích đứng yên                                                

  D. có các đường sức không khép kín

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện LC có điện trở đáng kể?

  A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung

  B. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian

  C. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại

  D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.

Câu 4. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

  A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.

  B. Sóng điện từ là sóng ngang.

  C. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c=3.108 m/s.

  D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 5. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?

  A. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra.

  B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.

  C. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.

  D. Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.

Câu 6. Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f . Phát biểu nào sau đây là sai?

  A. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2 f .

  B. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.

  C. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.

  D. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f .

Câu 7. Sóng điện từ

  A. là sóng dọc.                                      B. không truyền được trong chân không.

  C. không mang năng lượng.                 D. là sóng ngang.

Câu 8. Khi một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

  A. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại, năng lượng từ trường của mạch bằng không.

  B. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với diện tích của tụ điện.

  C. ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

  D. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây

Câu 9. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

  A. I0 = \[\frac{{{q}_{0}}}{\omega }\].                               B. q0w.                        C. q0w2.           D. \[\frac{{{q}_{0}}}{{{\omega }^{2}}}\].

Câu 10. Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là

A. C = \[\frac{4{{\pi }^{2}}L}{{{f}^{2}}}\].                  

B. C = \[\frac{{{f}^{2}}}{4{{\pi }^{2}}L}\].  

C. C = \[\frac{1}{4{{\pi }^{2}}{{f}^{2}}L}\].                

D. C = \[\frac{4{{\pi }^{2}}{{f}^{2}}}{L}\]

Câu 11. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

  A. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

  B. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian

  C. không thay đổi theo thời gian        

  D. biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu 12. Khi nói về quá trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Vec tơ cường độ điện trường \[\vec{E}\]cùng phương với vec tơ cảm ứng từ \[\vec{B}\].

  B. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha nhau.

  C. Sóng điện từ là sóng ngang và mang năng lượng.

  D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 13. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thếcực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là:

A. \[{{U}_{0}}={{I}_{0}}\sqrt{\frac{C}{L}}\]                     

B. \[{{U}_{0}}={{I}_{0}}\sqrt{LC}\]

C. \[{{I}_{0}}={{U}_{0}}\sqrt{\frac{C}{L}}\]                            

D. \[{{I}_{0}}={{U}_{0}}\sqrt{LC}\]

Câu 14. Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li.

  B. Sóng ngắn không truyền được trong chân không.

  C. Sóng ngắn phản xạ tốt trên mặt đất.

  D. Sóng ngắn có mang năng lượng.

Câu 15. Khi nói về mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Năng lượng điện từ của mạch không thay đổi theo thời gian.

  B. Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện.

  C. Cường độ dòng điện trong mạch và điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa ngược pha nhau.

  D. Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm.

Link tải Full tài liệu: https://drive.google.com/open?id=1as72mmRBmRT-INy9TQ1bFej3aI0GOik1

Bài viết gợi ý: