Các Trạng từ phủ định hay dùng cho dạng này:
- never: không bao giờ

- seldom: hiếm khi
- hardly: hầu như không

- scarcely: hiếm khi

- little: ít khi, hiếm khi

- hardly ever: hầu như không bao giờ
- rarely: hiếm khi

 - not once: chưa bao giờ

* Công thức: Trạng từ phủ định + trợ động từ + S + V.

I will never speak to him again.
Never will I speak to him again.
(Mình sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta thêm một lần nào nữa).

I has rarely talked to him since I met him in the first time.
Rarely has I talked to him since I met him in the first time.
(Hiếm khi tôi nói chuyện với anh ta kể từ khi tôi gặp anh ta lần đầu tiên).

I seldom read novels.
Seldom do I read novels.
(Hiếm khi tôi đọc tiểu thuyết).

She always listens to me talk, but she little understands what I mean.
She always listen to me talk, but little does she understand what I mean.
(Cô ta luôn luôn nghe tôi nói, nhưng ít khi cô ta hiểu được tôi muốn nói cái gì).

They hardly ever speak in public.
Hardly ever do they speak in public.
(Hiếm khi nào mà họ thuyết trình trước công chúng).

(*) Chú ý: với Hiện tại đơn Quá khứ đơn khi đã mượn trợ động từ (do, does, did), Động
từ chính của câu luôn là nguyên thể.
- Little does she visit here. (Ít khi cô ấy thăm nơi này)


BÀI 1: Chuyển sang Đảo ngữ với Trạng từ mang nghĩa phủ định.
1. He will never wear a helmet =>
2. I know little about Astronomy. =>
3. The boy seldom gets up early. =>
4. The girl hardly ever played with dolls. =>
5. They scarcely ate out. =>

BÀI 2

1. Never ________ me again.

A. will she love                      B. she loves                    C. she won't love                     D. she will love

2.Seldom___________ the guitar.

A. he plays                                  B. does he play               C. he doesn't play                   D. he does play

3.Hardly___________a wrok whether son came back.

A. couldn't she say                     B. she could say               C. she couldn't say                 D. could she say

4. Seldom___________ a newspaper.

A. buys Anna                               B. does Anna buy             C. bought Anna                      D. Anna does buy

5. Never___________ the exact cause of earthquakes.

.A scientists discovered                      B. did scientists discovered

C. do scientists discover                     D. have scientists discovered

6.   "Is this machine often in need of repair?"

       "No, ___________ problems to arise".

A. Seldom don't we expect                  B. We expect seldom

C. Seldom we expect                           D. Seldom do we expect

 

__________________________ 

__________________________

ĐÁP ÁN 

BÀI 1

1. Never will he wear a helmet.

2. Little do I know about Astronomy.
3. Seldom does the boy get up early.

4. Hardly ever did the girl play with dolls.
5. Scarcely did they eat out.

BÀI 2 

1A

2B

3D

4B

5D

6D

Bài viết gợi ý: