- at no time: không bao giờ
- on no condition: không đủ khả năng, dù thế nào
- on no account: không thể nào, không ..... trong bất kỳ hoàn cảnh nào
- under/ in no circumstances: không bao giờ
- for no reason: không có lý do gì, vì bất kỳ lí do gì
- in no way: không thể nào, không thể
- no longer: không ..... nữa
- nowhere: không ở nơi nào
* Công thức và lưu ý giống Dạng 1: cho những từ này lên đầu và đảo vế sau; chú ý dạng Động từ với thì Hiện tại đơn Quá khứ đơn.

Eg 
- For no reason will we surrender.

(Chúng tao sẽ không đầu hàng vì bất kỳ lí do gì)
- No longer does he work here.

(Ông ta không làm việc ở đây nữa)
* Dạng under/ in no circumstances sẽ có dạng gốc là under/in any circumstances ở dạng câu phủ định;
dạng for no reason sẽ có dạng gốc là for any reason ở dạng phủ định.
- I won't trust you under/ in any circumstances. (Tao sẽ không bao giờ tin mày)
=> Under/ In no circumstances will I trust you. (Tao sẽ không bao giờ tin mày)

* Chú ý: Cụm no doubt (chắc chắn là) tuy là cụm từ có no nhưng KHÔNG thuộc đảo ngữ - sau nó vẫn chỉ
là 1 cụm S + V + O như bình thường.
- No doubt he will win. (Chắc chắn nó sẽ thắng)

BÀI 1: Chuyển sang Đảo ngữ với các cấu trúc có NO.
1. She will never forgive your mistake. => At no ______________________________
2. They didn't see rabbits anywhere. => Nowhere _____________________________
3. He no longer smokes. => No _________________________________
4. We won't accept your demand for any reason. => For ______________________________

5. The shop can in no way be held responsible for customers' lost property. => In no way  _________________________________

6.The restaurant cannot accept animals under any circumstances.   => Under any circumstances  _____________________________

7.The outcome of the election was never in doubt.   => At no time ___________________________________________________

8. She will never accept his proposal. => At no time______________________________________________________________

9.He no longer drinks coffee. => No longer_________________________________________

10.Press photographers are banned from taking photographs backstage.. => On no account ___________________________________

___________________________
___________________________

ĐÁP ÁN

1. At no time will she forgive your mistake.
2. Nowhere did they see rabbits.
3. No longer does he smoke.
4. For no reason will we accept your demand.

5.In no way can the shop be held responsible for customers’ lost property.

6. Under no circumstances can the restaurant accept animals.

7.At no time was the outcome of the election in doubt.

8.At no time will she accept his proposal.

9. No longer does he drink coffee

10. On no account are press photographers allowed to take photographs backstage

Bài viết gợi ý: