I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI

1. Tính chất chung

Nguyên nhân: do các electron tự do gây ra

2. Tính chất riêng

Nhìn chung, một số tính chất riêng của kim loại phụ thuộc vào độ bền của liên kết kim loại, nguyên tử khối, kiểu mạng tinh thể, … của kim loại.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG

Đặc trưng của kim loại là tính khử : $M\xrightarrow{{}}{{M}^{n+}}\,\,+\,\,\,ne$

1. Tác dụng với phi kim

Hầu hết các kim loại khử được phi kim thành ion âm

    2Cu + O2 → 2CuO

    2Fe + 3Cl2 → 2FeCl 

2. Tác dụng với axit

3. Tác dụng với nước

- Những kim loại có tính khử mạnh như Na, K, Ca, … khử H2O dễ dàng ở nhiệt độ thường

     2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

4. Tác dụng với dung dịch muối

- Kim loại hoạt động mạnh hơn có thể đẩy được ion kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối

     Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Kim loại có tính khử mạnh (Na, K, Ca, Ba) tác dụng với nước ở điều kiện thường, nên không đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối.

Bài viết gợi ý: