I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

      Ví dụ :

          Polietilen  (–CH CH2–)n  do các mắt xích –CH2–CH2– liên kết với nhau.

          n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

          CH2 = CH2 được gọi là monome.

2. Phân loại

  • Theo nguồn gốc:

  • Theo cách tổng hợp:

  • Theo cấu trúc:

3. Danh pháp

Tên của các polime được cấu tạo bằng cách ghép từ poli trước tên monome.

          Ví dụ :  (CH2CH2)n  là polietilen

                       (C6H10O5)n là polisaccarit

 Nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên monome phải để trong ngoặc đơn.

          Ví dụ : (–CH2–CHCl– )n  : poli(vinyl clorua)                           

                       (–CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n  :   poli(butađien - stiren)

Một số polime có tên riêng (tên thông thường).

         Ví dụ : (–CF2–CF­2–)n  : Teflon 

                     (–NH– [CH2]5–CO–)n : Nilon-6, tơ capron

II. CẤU TRÚC

Các mắt xích của polime có thể nối với nhau thành mạch không nhánh như amilozơ,...mạch phân nhánh như amilopectin, glicogen,... và mạng không gian như nhựa bakelit, cao su lưu hóa,...

III. TÍNH CHẤT 

- Hầu hết các polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định

- Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường, một số tan được trong dung môi thích hợp

Các polime khác nhau có đặc tính khác nhau :

- tính dẻo : polietilen, polipropilen,...

- tính đàn hồi : cao su

- dai, kéo thành sợi : nilon-6, nilon-6,6,...

- cách điện, cách nhiệt (polietilen, poli(vinyl clorua),...)

- tính bán dẫn : poliaxetilen,...

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Phản ứng trùng hợp

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime).

Điều kiện : phân tử monome có liên kết bội (như CH2=CH2, CH2=CHC6H5, CH2=CH–CH=CH2) hoặc là vòng kém bền như :

2. Phản ứng trùng ngưng

Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome)thành phân tử rất lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H2O,...)

Ví dụ :

Điều kiện cần để có phản ứng trùng ngưng : Các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau.

Bài viết gợi ý: