I – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

* Khái niệm: Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

* Phân loại: 

- Protein đơn giản: được tạo thành chỉ từ các α-amino axit 

- Protein phức tạp: được tạo thành từ các protein đơn giản kết hợp với các phân tử không phải protein như axit nucleic, lipit, cacbohiđrat…

II – TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN

1. Tính chất vật lí

a) Hình dạng và tính tan

b) Sự đông tụ:

- Khi đun nóng hoặc cho axit, bazơ vào dung dịch protein thì protein sẽ đông tụ lại.

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thủy phân:

 - Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng hoặc xúc tác enzim 

- Sản phẩm: các α-amino axit

b) Phản ứng màu:

Bài viết gợi ý: