Amino axit có nhóm NH2 → có tính chất hóa học tương tự amin bậc I

Amino axit có nhóm COOH → có tính chất hóa học tương tự axit cacboxylic

Ngoài ra, nếu mạch C của amino axit không no còn có phản ứng cộng Brom, …

1. Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2

         H2N-R-COOH + HNO2 → HO-R-COOH + N2↑ + H2O

Ví dụ : H2N-CH2-COOH + HNO2 → HO-CH2-COOH + N2↑ + H2O

2. Phản ứng este hóa nhóm COOH

          H2N-R-COOH + HO-C2H5 → H2N-R-COOC2H5 + H2O

Ví dụ : CH3-CH(NH2)-COOH + HO-C2H5 → CH3-CH(NH2)-COOC2H5 + H2O

3. Phản ứng trùng ngưng tạo poliamit

- Trong phản ứng trùng ngưng, OH của nhóm COOH ở phân tử amino axit này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử amino axit kia tạo thành polime (thuộc loại poliamit) và H2O

nNH2-CH2-COOH  (-NH-CH2-CO-)n + nH2O

Bài viết gợi ý: