Phương pháp chung :

- Lập sơ đồ điều chế polime từ chất đã cho.

          nX=X  →  (-X-X-)n

Ta có:  nmắt xích polime = n.npolime và Mpolime = n.Mmắt xích  => mmắt xích polime =  mpolime

- Đối với phản ứng trùng hợp 1 chất: mmonome = mpolime / H%

 Trong nhiều trường hợp có thể bỏ qua đơn vị đo lường để giải nhanh.

Bài viết gợi ý: