Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát:

Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                

        (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y)

2yAl  +  3MxOy   $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…)

Phản ứng xảy ra hoàn toàn (H = 100%)

2Al  +  Fe2O$\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Al2O3 + 2Fe                    (1)

Pt (1) hỗn hợp sau phản ứng có 3

  • Al và Fe2O3 phản ứng vừa đủ → sản phẩm gồm Al2O3, Fe
  • Al dư → sản phẩm gồm: Al2O3, Fe, Al dư
  • Fe2O3 dư → sản phẩm gồm Al2O3, Fe, Fe2O3 dư

Tùy theo tính chất của hỗn hợp Y tạo thành để biện luận.

Ví dụ: 

+ Hỗn hợp Y chứa 2 kim loại → Al dư ; oxit kim loại hết 

+ Hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch bazơ kiềm (NaOH,…) giải phóng H2 → Al dư 

+ Hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch axit luôn có khí bay ra

Phương pháp giải:

- Bảo toàn khối lượng: mhhX = mhhY 
- Bảo toàn nguyên tố:  nAl (X) = nAl (Y) ; nFe (X) = nFe (Y) ; nO (X) = nO (Y)

- Bảo toàn electron:

+ Cho Al dư tác dụng với dd NaOH sinh ra H2:  3.nAl dư = 2.nH2

+ Hỗn hợp sau phản ứng (Al dư, Fe, oxit) tác dụng với H+ :  3.nAl dư + 2.nFe = 2.nH2

+ Hh sau phản ứng gồm kim loại và oxit kim loại

2H +  O2-   $\to $   H2O

2H+  +  2e   $\to $  H2

=>  nH+ pứ  = 2.nO (trong oxit) + 2.nH2

Bài viết gợi ý: