DẠNG TOÁN  Độ Lêch Pha Hai Điểm Trên Cùng Một Phương Truyền Sóng( có dữ kiện biến thiên)

Kiến thức cần nắm vững 

λ=v/f

 

Phương pháp: Dựa vào kiến thức cần nắm và chức năng mode 7 trên máy tính casio 570vn plus( đối với các máy khác các bạn có thể vận dụng theo)

BÀI TẬP VÍ DỤ 

VD1: (ĐH-2003): Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

    A. 75 cm/s.                        B. 80 cm/s.                      C. 70 cm/s.                      D. 72 cm/s.

Giải 

Tự luận

CASIO

B1: Mode 7, lưu ý để chế độ 1 hàm f(x). k là số nguyên 

B2:

- Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau.Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

<=> 

  • 9=kλ
  • 9=kv/50
  • v = 50x9/k

- Nhập máy ( Chú ý đại lượng biến thiên v,f,λ chính là f(x), k ta thay bằng x)

Đối chiếu v thay đổi khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. ta được v= 75cm

VD2: (ĐH-2011): Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 100 cm/s                          B. 80 cm/s                               C. 85 cm/s                           D. 90 cm/s

Giải

Tự Luận

CASIO

B1: Mode 7, lưu ý để chế độ 1 hàm f(x). k là số nguyên 

B2:

 Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao  động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

ta đổi 0.7m/s= 70cm/s  1m/s= 100cm/s

<=>

  • 10=(2k+1)λ/2
  • 10=(2k+1)v/2f
  • v= 20f/(2k+1)
  • v= 20x20/(2k+1)

- Nhập máy ( Chú ý đại lượng biến thiên v,f,λ chính là f(x), k ta thay bằng x)

Đối chiếu v thay đổi khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s ta chọn v=80cm/s

VD3: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120 cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là
    A. 10,5 cm                 B. 12 cm                   C. 10 cm.                      D. 8 cm

Giải 

Tự Luận

CASIO

B1:Mode 7, lưu ý để chế độ 1 hàm f(x). k là số nguyên 

B2: 

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120 cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là 

<=>

  • 12.5= (2k+1)λ/4

           λ =  12.5x4/(2k+1)

- Nhập máy ( Chú ý đại lượng biến thiên v,f,λ chính là f(x), k ta thay bằng x)

Đối chiếu tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến 15Hz, ta chọn f=10

BÀI TẬP TỰ LUYỆN ( các bạn áp dụng làm tương tự )

1. (ĐH-2002): Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là
     A. 64 Hz.                     B. 48 Hz.                        C. 54 Hz.                      D. 56 Hz.

2.(CĐ-2012): Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là
     A. 42 Hz.                     B. 35 Hz.                        
C. 40 Hz.                      D. 37 Hz.

3.Cho một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước và dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Khi đó, hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng 10 cm luôn dao động
ngược pha với nhau. Tính tốc độ truyền sóng, biết rằng tốc độ đó thay đổi trong đoạn từ 0,8 m/s đến 1 m/s.
     A. 100 cm/s.                  B. 90 cm/s.                   
C. 80 cm/s.                  D. 85 cm/s.

4.Trong hiện tượng truyền sóng cơ với tốc độ truyền sóng là 80 cm/s, tần số dao động có giá trị từ 11Hz đến 12,5 Hz. Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 25 cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng là
    A. 8 cm                         
B. 6,67 cm                    C. 7,69 cm                    D. 7,25 cm

5. Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số 30 Hz. Tốc độ truyền sóng
là một giá trị nào đó trong khoảng 1.6m/s
Biết tại điểm M cách O một khoảng 10cm sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của tốc độ đó là
 
 A. 2 m/s                           B. 3m/s                         C. 2,4m/s                      D. 1,6m/s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết gợi ý: