A. Lí thuyết

I- Cách sử dụng

Diễn tả một sự việc đã diễn ra tại một thời điểm cụ thể, hoặc một khoảng thời gian

 trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn ở hiện tại.

Ex1:  I saw him in the bar club. (Tôi thy anh ta trong quán rượu) 

Ex2:  My family lived in Hanoi from 1990 to 2000. 

(Gia đình tôđã sng ở Hà Ni từ năm 1990 đến năm 2000). 

-Din tả mt hành động lđi lp li trong quá kh và bây giờ không còn na.

Ex1When I lived there, I usually cleaned the house carefully.
(Khi tôi sng ở đây, tôi thường xuyên dn dp căn nhà mt cách cn thn) 
Ex2When I was young, I often played guitar. 

(Khi tôi còn tr, tôđã thường xuyên chơđàn guitar).

- Diđạt các hành động xy ra liên tiếp trong quá kh.

Ex I went to Milano Coffee and drank 2 glass of orange juice. 

(Tôđi tim cà phê Milano và đã ung hết 2 ly nước cam) 

Din tả mt hành động chen ngang vào hành động kháđang xy ra trong quá khứ 

Ex1When I was cooking, the phone rang. (Đin thoi reo khi tôđang năn.)

Ex2While Lane was cooking the dinner, Jack came home

(Trong khi Lane đang nu ba ti thì Jack về nhà)

Được dùng trong câu điều kiện loại 2

ExIf I had a car, I would come and take you. 

(Nếu tôi có mt chiếc xe oto, tôi sẽ đếđón bn.)

II- Cu trúc

1. Vđộng từ 'tobe':

Tobe = was/ were

-Khẳng định: S + was/ were

*NOTE:

S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

S = We/ You/ They (số nhiều) + were

Ex: I was a teacher. They were my children
(Tôi là giáo viên. Và họ là hc sinh ca tôi)

Ex2: They were in London on their summer holiday last year. 

(Họ ở LuâĐôn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.)
-Phủ định: S + was/were + not

*NOTE:

- was not = wasn’t

- were not = weren’t

Ex1She wasnt very happy last night because of having lost money. 

(Ti qua cô ấy không vui vì mt tin)

Ex2We werent at home yesterday. 

(Hôm qua chúng tôi không ở nhà.)

-Câu hỏi: Were/ Was + S  ?

Trả lời:

Yes, I/ he/ she/ it + was.

No, I/ he/ she/ it + wasn’t.

Yes, we/ you/ they + were.

No, we/ you/ they + weren’t.

-Nếu là Câu hi ta chỉ cđảđộng từ “to be” lên trước chủ ng.
Ex1Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? 

(Cô ấy có bị mệt vì nghe khách hàng phàn nàn ngày hôm qua không?)

Trả lời: Yes, she was./ No, she wasn’t. (Có, cô ấy có./ Không, cô ấy không.)

Ex2: Were they at work yesterday? (Hôm qua họ có làm việc không?)

Yes, they were./ No, they weren’t. (Có, họ có./ Không, họ không.)

2. Với động từ thường

Khẳng địnhS + V-ed

Ex1: I played soccer last night.

Ex2: They visited their parents 2 days ago. 

*CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ

- Thông thường ta thêed” vào sau động t.
Ex: watch – watched               turn – turned                        want – wanted

* NOTE: khi thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.

+ Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.

Extype – typed              smile – smiled           agree – agreed
+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

Exstop – stopped          shop – shopped        tap – tapped

NGOẠI LỆ: commit – committed              travel – travelled                  prefer - preferred

+ Động từ tận cùng là “y”:

- Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.

Ex: play – played                        stay - stayed

- Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.

Exstudy – studied         cry - cried

*NOTE: Một số động từ bất quy tắc không thêm ed:

Ex: go – went       get – got         see – saw       buy – bought
- Ngoài ra còn rất nhiều từ chúng ta nên tham khảo trong 360 động từ bất quy tắc.

-Phủ địnhS + did not + V (nguyên th)
did not = didn't

Ex1She didn't came back last Friday. (Cô ấy quay về vào thứ sáu va ri)

Ex2We didnt see him at the cinema last night. 

(Chúng tôi không trông thy anh ta ti rp chiếu phim ti hôm qua.)

-Câu hỏi: Did + S + V(nguyên thể)?

Ex1Did you visit Ho Chi Minh Museum with your class last weekend? 

(Bạn có đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh với lớp của bạn cuối tuần trước hay không?)

Trả lời: Yes, I did./ No, I didn’t. (Có, mình có./ Không, mình không.)

Ex2Did he miss the train yesterday? 

(Cu ta có lỡ chuyến tàu ngày hôm qua hay không?)

Trả lời: Yes, he did./ No, he didnt. (Có, cu ta có./ Không, cu ta không.)

III- Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ:

- yesterday (hôm qua)

- last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái

- ago: Cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: cách đây 2 ngày …)

- when: khi (trong câu kể)

B. Bài tập

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: 

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets to make them." 

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours. 

7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

KEY:

1. Yesterday, I went to the restaurant with a client.

2. We drove around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

3. When we arrived at the restaurant, the place was full.

4. The waitress asked us if we had reservations.

5. I said, "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress told us to come back in two hours.

7. My client and I slowly walked back to the car.

8. Then we saw a small grocery store.

9. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.

10. That was better than waiting for two hours.

Bài 2: Viết lại câu, sử dụng thì quá khứ đơn

1. I/ go swimming/ yesterday.

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

6. my father/ play/ golf/ yesterday.

7. last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

8. they/ have/ nice/ weekend.

9. she/ go/ supermarket yesterday.

10. We/ not go/ school last week.

KEY:

1.I went swimming yesterday.

2. Mrs. Nhung washed the dishes.

3 . my mother went shopping with her friends in the park.

4. Lan cooked the chicken noodles for dinner.

5. Nam and I studied hard last weekend.

6. my father played golf yesterday.

7. last night, Phong listened to music for two hours.

8. They had a nice weekend.

9. She went to supermarket yesterday.

10. We didn't go to school last week.

Bài viết gợi ý: