Cấu trúc there + be trong tiếng Anh

 

I. Thể khẳng định

Với thể khẳng định, có 3 nguyên tắc sử dụng cấu trúc There + be +…

Nguyên tắc 1:

There is + singular noun (danh từ số ít)

Ví dụ:

– There is a book in my bag.

– There is an orange in the basket.

– There is one small flower in my garden.

Nguyên tắc 2:

There are + plural noun (danh từ số nhiều)

Ví dụ:

– There are books in my bag.

– There are five oranges in thư basket.

– There are many flowers in my garden.

Nguyên tắc 3:

There is + uncountable noun (danh từ không đếm được)

Ví dụ:

– There is hot water in the bottle.

– There is some rice left on the plate.

– There is ice-cream on your cake.

II. Thể phủ định

Ở thể phủ định, sau động từ “to be” sẽ có thêm từ “not” và thường có thêm từ “any” để nhấn mạnh sự không tồn tại của một thứ gì đó. Tương tự, cũng có 3 nguyên tắc:

Nguyên tắc 1:

 There is not + singular noun(danh từ số ít)

Ví dụ:

– There is not any pen on the case.

– There is not a cow in the field.

– There is not a fish in the river.

Nguyên tắc 2:

 There are not + plural noun(danh từ số nhiều)

Ví dụ:

– There are not any students in the classroom right now.

– There are not three horses in the race.

– There are not many people join the concert.

Nguyên tắc 3:

 There is not + uncountable noun(danh từ không đếm được)

Ví dụ:

– There is not any milk in the fridge.

– There is not any air inside the plastic bag.

– There is not any coffee on your shirt.

III. Thể nghi vấn

1 Câu hỏi Yes/No

Đối với câu hỏi Yes/No, chúng ta đặt động từ “to be” ra trước từ “there” để tạo thành câu hỏi. Từ “any” được dùng với câu hỏi cho danh từ số nhiều và danh từ không đếm được. Câu trả lời ngắn sẽ là “there is” và “there are”.

Ví dụ:

Is there a ball in the present box? Yes, there is.

Is there an eraser in your school bag? No, there is not.

Are there any students taking part in the event? Yes, there are.

Are there any pets in your family? No, there are not.

Is there any juice at the table? Yes, there is.

Is there any cereal for the breakfast? No, there is not.

2 Câu hỏi How many…?

Còn một dạng câu hỏi khác cũng thường sử dụng các cấu trúc trên, đó là How many? Điểm đặc biệt của cấu trúc này là chỉ sử dụng với danh từ số nhiều.

How many + plural noun (danh từ số nhiều) + are there +…?

Ví dụ:

How many brothers and sisters are there in your house?

How many oranges are there in your lunchbox?

How many fish are there in the fish tank?

IV. Thể rút gọn

Hầu như hai cấu trúc There is và There are đều được dùng ở thể rút gọn để câu trở nên ngắn gọn hơn và đồng thời câu nói sẽ nhanh và mượt mà hơn. Quy tắc rút gọn vô cùng đơn giản:

 

 
 

There is = There’s

There are = There’re

There is not = There’s not = There isn’t

There are not = There’re not = There aren’t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Cách dùng đặc biệt của “There is” và “There are” - Liệt kê

Một cách dùng khá đặc biệt của hai cấu trúc này chính là liệt kê nhiều danh từ. Các danh từ được liệt kê có thể vừa là số ít, vừa là số nhiều, vừa đếm được, vừa có không đếm được. Vậy phải dùng There is hay There are đây? Vô cùng đơn giản luôn nhé, quy luật chính là thế này:

Quy luật 1

Nếu danh từ trong chuỗi liệt kê bắt đầu là danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được, chúng ta dùng There is:

Ví dụ:

There’s a book, a pen, three rulers and a bottle of water on the table. (Bởi vì a book là danh từ số ít nên ta dùng There is và không quan tâm các danh từ được liệt kê phía sau.)

There’s milk, a banana, cheese and tomatoes in the fridge. (Bởi vì milk là danh từ không đếm được nên ta dùng There is không quan tâm các danh từ được liệt kê phía sau.)

Quy luật 2

Nếu danh từ trong chuỗi liệt kê bắt đầu là danh từ số nhiều, chúng ta dùng There are:

Ví dụ:

There’re candies, a birthday cake, chicken, pizza and a lot of ice-cream in John’s birthday party. (Bởi vì candies là danh từ số nhiều nên ta dùng There are và không quan tâm các danh từ được liệt kê phía sau.)

VI, Bài tập luyện tập:

Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh:

1.There/ one thousand/ people/ in/ ceremony/ of/ our company.

2.there/ any/ oranges/ or/ bananas/ in/ fridge?

3.There/ not/ enough/ 50 vases of flowers/ for/ wedding party.

4.There/ two ceiling lamps/ on/ wall/ in/ living room.

5.There/ not/ any/ water/ or/ milk/ left/ in/ these bottles.

6.There/ some posters and paintings/ on/ wall/ in/ TV room.

7.there/ any/ books/ and/ comics/ on/ bookshelf?

8.There/ shirt/ a pair of trousers/ on/ bed.

9.There/ a big kitchen/ next to/ two bathrooms/ in/ villa.

10.There/ 30 desks/ and/ 40 chairs/ for/ each/ classroom.

ĐÁP ÁN:

  1. There are one thousand people in the ceremony of our company
  2. Are there any oranges or bananas in the fridge?
  3. There are not enough 50 vases of flowers for the wedding party.
  4. There are two ceiling lamps on the wall in the living room.
  5. There isn't any water or milk left in these bottles.
  6. There are some posters and paintings on the wall in the TV room.
  7. Are there any books and comics on the bookshelf?
  8. There is a shirt and a pair of trousers on the bed.
  9. There is a big kitchen next to two bathrooms in the villa.
  10. There are 30 desks and 40 chairs for each classroom

Bài viết gợi ý: