Tóm tắt lý thuyết

1. Tiến trình thí nghiệm

1.1. Đo hiệu điện thế bằng vôn kế

 • Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.
 • Chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện

1.2. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

 • Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện
 • Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện .

2. Mắc song song 2 bóng đèn:

Nhận biết 2 bóng đèn mắc song song

 

C1

Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

 • Hai điểm M,N là 2 điểm nối chung của các bóng đèn.

Mạch rẽ là những mạch nào? Hãy cho biết đâu là mạch chính?

 • Mạch M12N; M34N là mạch rẽ
 • Mạch chính gồm: đoạn nối M với cực dương và đoạn nối N qua công tắc tới cực âm.

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là như nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung:

U12=U34=UMN

4. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch mắc song song

 

Nhận xét:

Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

I = I1 + I2

Bài tập minh họa

Bài 1:

Cho mạch điện gồm 2 đèn  \(D_1\) và \(D_2\) mắc song song vào nguồn điện 6V , biết cường độ dòng điện qua đèn \(D_1\)  là 0,35A, cường độ dòng điện mạch chính là 0,5 A. Tính:

a. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn?

b. Cường độ dòng điện qua đèn \(D_2\).

Hướng dẫn giải:

a. Ta có:  U = U1 = U2 = 6 V

Vậy, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn là 6V.

b. Ta có: I = I1 + I2  = 0,5A

 I2 = I – I1 = 0,5 - 0,35 = 0,15A

Vậy cường độ dòng điện qua đèn 2 là 0,15A

Luyện tập Bài 28 Vật lý 7

Qua bài Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

 • Nêu được mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.
 • Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ sơ đồ tương ứng.
 • Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

Bài tập sách giáo khoa

Quan sát các hình 28.1 a  và 28.1 b để nhận biêt hai bóng đèn được mắc song song:

C1

Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là  mạch rẽ. đó là những mạch rẽ nào?

Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là mạch chính.

C2:

Đóng công tắc, quan sát độ sáng các đèn.

Tháo một bóng đèn, đóng công tắc.  Quan sát độ sáng bóng đèn còn lại và nêu nhận xét về độ sáng của nó trước đó.

C3: Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

Hướng dẫn giải bài tập C1:

 • Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn
 • Các mạch rẽ là : M12N và M34N
 • Mạch chính gồm đoạn mạch nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực âm của nguồn điện.

Hướng dẫn giải bài tập C2:

Nhận xét: Khi tháo bớt một trong hai đèn mắc song song, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn (so với khi cả hai đèn đều sáng).

Hướng dẫn giải bài tập C3:

Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.

Bài viết gợi ý: