1- Đọc lại truyện Một người chính trực, hãy chia truyện ấy thành các đoạn. 
2- Xác định sự việc chính được kể ở mỗi đoạn. Tóm tắt sự việc chính bằng một câu hoặc hai câu. 
3- Từ hai bài tập trên, hãy cho biết.

- Thế nào là tóm tắt truyện.

- Cách tóm tắt truyện. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1- Chúng ta có thể chia truyện Một người chính trực thành hai đoạn.

- Đoạn 1: Đoạn này bắt đầu cho đến “Đó là vua Lí Cao Tông”.

- Đoạn 2: Phần còn lại của văn bản.

2- Xác định sự việc chính được kể ở mỗi đoạn:

a) Đoạn 1: Tô Hiến Thành quyết thực hiện theo di chiếu: 
Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất để di chiếu lại cho Tô Hiến Thành lập Thái tử Long Cán làm vua. Có một bà Thái hậu đem vàng bạc đút lót cho Tô Hiến Thành để đưa con mình lên làm vua. Tô Hiến Thành không chịu. Ong thực hiện đúng như di chiều của vua đưa Thái tử Long Cán lên ngôi. 
b) Đoạn 2: Lời nói chính trực. 
Lúc Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, Thái hậu và Vua đến thăm, hỏi ông: Ai là người có thể thay ông đứng đầu triều đình? Ông không do dự, đáp ngay: “giản nghị đại phu Trần Trung Tá”. Đó là người tài ba giúp nước mà ông tiến cử cho Vua. 
Tóm tắt nội dung mỗi sự việc chính. 
a) Sự việc 1: Tô Hiến Thành không bị vàng bạc châu báu mua chuộc, quyết thực hiện theo di chiếu lập Thái tử Long Cán lên làm vua. 

b) Sự việc 2: Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, vua hỏi ai thay ông được. Ông tiến cử gián nghị đại phu Trần Trung Tá chứ không tiến cử người đã hết lòng chăm sóc mình. 
3- Tóm tắt truyện là kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhờ lược bớt các chi tiết phụ mà không thay đổi cốt truyện và ý nghĩa của nó. 
Muốn tóm tắt truyện, cần thực hiện các việc sau:

- Chia câu chuyện ra thành từng đoạn.

- Xác định sự việc chính ở mỗi đoạn.

- Tóm tắt sự việc chính bằng một, hai câu. 

Bài viết gợi ý: