Câu 1: Trong một mạch dao động LC, khi điện tích tụ điện có độ lớn đạt cực đại thì kết luận nào sau đây là sai?

A. Điện áp hai đầu tụ điện có độ lớn cực đại.

B. Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại.

C. Năng lượng điện trường trong trong mạch đạt cực đại.

D. Năng lượng điện trường bằng năng lượng điện từ trong mạch.

Câu 2: Chọn phát biểu đúngkhi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao động

A. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số góc \[\omega =\sqrt{LC}\]

B. Điện tích biến thiên theo hàm số mũ theo thời gian.

C. Điện tích chỉ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

D. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số \[f=\frac{1}{2\pi }\sqrt{LC}\]

Câu 3: Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động LC có đặc điểm là:

A. tần số lớn                                                      B. chu kì lớn 

C. cường độ lớn                                                D. năng lượng lớn.

Câu 4: (ĐH-2014) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động  điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn ngược pha nhau     

B. luôn cùng pha nhau 

C. với cùng biên độ     

D. với cùng tần số.

Câu 5 : Cho mạch dao  động  điện từ lý tưởng LC.  Đồ thị mối quan hệ giữa cường  độ dòng  điện tức thời chạy qua cuộn dây và điện tích tức thời trên tụ là

A. đường thẳng      

B. đường elip 

C. đường hình sin      

D. đường hyperbol.

Câu 6: Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường

A.  Điện trường và từ trường là hai mặt thểhiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là  điện từ trường.

B. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại.

C. Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập.

D. Nam châm vĩnh cửu là một trường hợp ngoại lệ ở đó chỉ có từ trường.

Câu 7: Khi một điện tích điểm dao động, xung quanh điện tích sẽ tồn tại.

A. điện trường      

B. từtrường   

C. điện từ trường      

D. trường hấp dẫn.

Câu 8: Chọn câu sai. Sóng điện từ là sóng

A. do điện tích sinh ra.

B. do điện tích dao động bức x ạra.

C. có vectơ dao động vuông góc với phương truyền sóng.

D. có vận tốc truyền sóng bằng vận tốc ánh sáng.

Câu 9: Chọn câu sai về tính chất của sóng điện từ

A. sóng điện từ truyền được cả trong chân không. 

B. sóng điện từ mang theo năng lượng.

C. vận tốc truyền của sóng điện từ trong mọi môi trường bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.

D.sóng  điện từ là sóng ngang, các vectơ \[\overrightarrow{E}\] và \[\overrightarrow{B}\]luôn vuông góc nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 10: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từ.

B. Sóng điện từ được đặc trưng bởi tần số hoặc bước sóng, giữa chúng có hệ thức λ= c/f.

B. Sóng điện từ cũng có tính chất giống như một sóng cơ học thông thường.

C. Năng lượng của sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

Câu 11:  Nhận xét nào về sóng điện từ là sai.

A. Điện tích dao động thì bức xạ sóng điện từ.

B. Tần số của sóng điện từ bằng tần số f của điện tích dao động.

C. Sóng điện từ là sóng dọc.

D. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệvới lũy thừa bậc 4 của tần số f.

Câu 12: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào.

A. giao thoa                                                                   B. phản xạ.

C. truyền được trong chân không                             D. mang năng lượng.

Câu 13: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng vô tuyến.

A. Các sóng trung ban ngày chúng bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền xa được, ban đêm chúng bị tầng điện li phản xạ nên truyền được xa.

B. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh.

C. Các song cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi rất xa theo đường thẳng.

D. Sóng càng ngắn thì năng lượng sóng càng lớn.

Câu 14: (ĐH-2009) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 15: Chọn  đơn vị thích hợp  điền vào chỗ trống. Trong thông tin vô tuyến, người ta  đã dùng các sóng điện từ có tần số từ hàng nghìn………trở lên

A. Hz                        B. kHz                        C. MHz                           D. GHz.

Câu 16: Chọn phát biểu đúng khi so sánh dao động của con lắc lò xo và dao động điện từ trong mạch LC:

A. Khối lượng m của vật nặng tương ứng với hệ số tự cảm L của cuộn dây.

B. Độ cứng k của lò xo tương ứng với điện dung C của tụ điện.

C. Gia tốc a tương ứng với cường độ dòng điện i. 

D. Vận tốc v tương ứng với điện tích q.

Câu 17: Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất người ta sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng trong khoảng:

A. 100 – 1 km          B. 1000 – 100m           C. 100 – 10 m           D. 10 – 0,01 m.

Câu 18: Khi sử dụng máy thu thanh vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài là để

A. khuếch đại tín hiệu thu được 

B. thay đổi tần số của sóng tới.

C. thay đổi tần số riêng của mạch chọn sóng.

D. tách tín hiệu cần thu ra khỏi sóng mang cao tần.

Câu 19: Máy thu chỉ thu được sóng của đài phát khi

A. các mạch có độ cảm ứng bằng nhau   

B. các mạch có điện dung bằng nhau.

B. các mạch có điện trở bằng nhau    

D. tần số riêng của máy bằng tần số của đài phát.

Câu 20: Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng.

A. tách sóng   

B. giao thoa sóng  

C. cộng hưởng điện  

D. sóng dừng.

Đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

A

D

B

C

C

D

C

D

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

B

C

C

B

A

D

C

D

C

Bài viết gợi ý: