UNIT 1: GREETINGS

(Chào hỏi)

I.NEW WORDS:

Hello

/he'lou/

int.

Xin chào

Hi

/hai/

int.

Xin chào

Good morning

/gud 'mɔ:niɳ/

int.

Xin chào (dùng cho buổi sáng)

Good afternoon

/gud 'ɑ:ftə'nu:n/

int.

Xin chào (dùng cho buổi chiều)

Good evening

/gud i':vniɳ/

int.

Xin chào (dùng cho buổi tối)

I

/ai/

pron.

tôi, mình, tớ

we

/wi:/

pron.

chúng tôi, chúng ta

You

/ju:/

pron.

bạn, các bạn, anh, các anh, ông,...

He

/hi:/

pron.

anh ấy, chú ấy, bác ấy, cậu ấy,...(dùng cho nam giới)

She

/ʃi:/

pron.

Cô ấy, bà ấy,bạn ấy,...(dùng cho nữ giới)

It

/it/

pron.

They

/ðei/

pron.

họ, bọn họ, bọn chúng,...

my

/mai/

poss.adj.

của tôi

your

/jɔ:/

poss.adj.

của bạn

our

/'auə/

poss.adj.

của chúng tôi

his

/hiz/

poss.adj.

của anh ấy, của cậu ấy, của chú ấy,của ông ấy,...

her

/hə:/

poss.adj.

của cô ấy, của bà ấy, của em ấy,...

its

/itz/

poss.adj.

của nó, (dùng cho vật)...

their

/ðeə/

poss.adj.

của họ, của bọn họ,...

am

/æm/

v

là, ở, thì (Thì hiện tại của động từ BE)

are

/a:/

v

là, ở, thì (Thì hiện tại của động từ BE)

Is

/iz/

v

là, ở, thì (Thì hiện tại của động từ BE)

fine

/fain/

Adj

mạnh, khỏe, tốt

thank

/θæɳk/

v

cảm ơn

Mr.

/'mistər/

 

ông, ngài,... (dùng với tên/họ của người đàn ông)

Mrs.

/'misiz/

 

bà,... (dùng với tên/họ của chồng)

Ms.

/'miz/

 

cô, bà,...(tên/họ của người phụ nữ đứng tuổi, có gia đình hoặc chưa)

Miss.

/'mis/

 

cô,...(tên/họ của người phụ nữ trẻ, chưa có gia đình)

Sir

/sə:/

 

ông, ngài

Madam

/'mædəm/

 

 

II.GRAMMAR: 

1. Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu

 

- Đại từ nhân xưng là những từ được dùng để xưng hô khi giao tiếp.

 

Ngôi

Số ít

Số nhiều

I

I   

We              Chúng ta

II

You

You

III

He, she, it

They           Họ

 

Bảng tổng hợp đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu tương ứng.

 

Đại từ nhân xưng

(thường đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu)

Tính từ sở hữu tương tứng

(Luôn đi kèm với một danh từ phía sau)

I

Tôi

My

Của tôi

We

Chúng tôi

Our

Của chúng tôi

You

Bạn, các bạn

Your

Của bạn

They

Họ, bọn họ

Their

Của họ

He

Anh ấy, ông ấy

His

Của anh ấy

She

Cô ấy, chị ấy

Her

Của cô ấy

It

Nó, trời

Its

Của nó

 

* Lưu ý: Đại từ nhân xưng thường đứng đầu câu.

Ex:    I am a pupil.                            Tôi là học sinh

                    He is a teacher.              Ông ấy là giáo viên.

His name is Hung.                   Tên của anh ấy là Hùng.

2. Cách giới thiệu tên

 

 
 

I + am + tên

My name + is + tên

 

 

 

Ex: I am Long.                                                    Tôi là Long

      My name is Ha                                           Tên tôi là Hà

3.Động từ TO BE ở thì hiện tại đơn:

- Động từ To Be có 3 dạng: am, is, are (nghĩa là: thì, là, ở).

 

 
 

I                                                               :               Am

He, she, it, Số ít                 :               Is

We, you, they, Số nhiều               :               Are

 

 

 

 

 

4.Cách hỏi thăm sức khỏe.

 

 
 

How + is/ are + S ?

 

 

Ex: How are you?                                 Bạn có khỏe không?

How is he?                                       Ông ấy có khỏe không?

 

5.Cách hỏi và trả lời về tuổi:

 

 
 

How old + is/ are + S ?

ð S + am/ is/ are + tuổi + years old.

 

 

 

 

 

Ex: How old is she?                           Cô ấy bao nhiêu tuổi?

      She is ten years old.                                 Cô ấy 10 tuổi.

6.Đại từ chỉ đinh This;

 

 
 

This is + (tên) người/ vật (số ít)

 

 

- Đại từ chỉ định This được dùng để giới thiệu một người hay một vật ở gần số ít.

Ex: This is a notebook.                            Đây là 1 cuốn tập.

      This is an eraser.                                Đây là 1 cục gôm.

 7.Cách chào tạm biệt:

- Chúng ta dùng: good bye, bye, good night để tạm biệt. Nhưng bye dùng thân thiện hơn goodbye.

 

III.EXCERCISE:

A.Odd one out :

1.A. morning                 B. afternoon              C. evening                   D. bye

2.A. fine                         B. good                     C. night                       D. old

3.A. children                  B. we                         C. you                         D. I

4.A. am                          B. say                        C. is                             D. are

5.A. twenty                    B. twelve                   C. eight                        D. name

B.Circle underlined part pronounced differently.

1.A. name                      B. and                       C. thank                      D. am

2.A. fine                         B. night                     C. nine                         D. six

3.A. Hello                      B. How                     C. old                          D. bingo

4.A. evening                   B. seven                    C. eleven                      D. twenty

C.Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.

1.“Hello.” - “ ……………”

A. Hello                    B. Bye                       C. Goodbye                 D. Goodnight

2.My name …………… Nam.

A. am                        B. is                          C. are                          D. say

3.How ……………?

A. you is                   B. is you                   C. are you                   D. you are

4.“……………” - “I’m twelve.”

A. How old are you? B. How old you are? C. I’m eleven.              D. How you are?

5.Two x six = .

A. twenty                  B. eleven                   C. twelve                     D. thirteen

6.I …………… very fine, thank you.

A. are                        B. is                          C. am                          D. All are correct

7.Hello. …………… name is Quang.

A. My                       B. I                            C. We                          D. You

8.This …………… Linh.

A. are                        B. is                          C. am                          D. q

9.How are you? ~ We are……………, thanks.

A. five                       B. hi                          C. name                       D. fine

10.Good……………, children.

A. hello                     B. hi                          C. morning                  D. greeting

11……………fine, thank you.

A. We’re                   B. We’s                     C. I’re                          D. I is

12.Five + ten = …………….

A. fourteen                B. fiveteen                 C. eleven                     D. fifteen

13.How are you? ~ I’m …………….

A. thank                    B. child                     C. nine                         D. fine

14.How …………… are you?

A. good                     B. fine                       C. old                          D. one

15.Good morning, Mr. Brown. ~ ……………, Miss Lan.

A. Hi                         B. Hello                     C. Goodbye                 D. Good morning

D.Chọn câu đúng nhất:

1). I _____ Lan.                                  a) are         b) is         c) am         d) be

2). How old ______ he?                     a) is         b) are         c) am         d) be

3). This _____ Peter.                          a) is         b) are         c) am         d) be

4). _____ name is Lan.                       a). I         b). My         c). We         d). Your

5). How are you? _____'re fine.         a). My         b). I         c). You         d). We

6). My name _______ Nam.               a). Is         b). Are         c). Is         d). Be

7). Hello. _______.    a). My name Thanh   b). I'm fine  c). This is Thanh. And you?  d). I am Thanh

8). How are you? _____ am fine.            a). I         b). We         c). My         d). You

9). Hello, Peter. How are you?      a). We're fine.                           b). Hello, Jane. This is Nam.

                                                       c). I'm fine, thank . And you?   d). I'm fine, thank you. And you?

10). Nam: Hello, Peter. This is Xuan.                 Peter:______ .

         a). Fine, thanks         b). Hello, Xuan

         c). Hi, Xuan. How are you?         d). Hi, I'm Peter

E.Complete thedialogue:

Peter:Hello, Mary. How (1) ……………?

Mary:I’m fine, (2) ……………. And you?

Peter: Fine, thanks.

Mary: Peter, this (3) ……………Tom. Tom, (4) …………… is Peter.

Tom: Hi, Peter.

Peter:Hi,Tom.How (5) ……….. ?

Tom: (6) ………………… six.

1.A. are you                   B. you are                 C. is you                      D. you is

2.A. thank                      B. thanks you           C. thanks Peter            D. thanks

3.A. am                          B. is                          C. are                           D. q

4.A. this                         B. I                            C. we                           D. you

5.A. are you old             B. you are old           C. old you are              D. old are you

6.A. We’re                     B. We is                    C. I’m                          D. I’re

F.Choose the best answers:

1.This / be / Nga.

A. This are Nga.                                         B. This is Nga.

C. This am Nga.                                         D. All are correct.

2.How / be / you today?

A. How are you today?                                                                  B. How is you today?

C. How you are today?                                                                  D. How you is today?

3.We / be / fifteen year old.

A. We’s fifteen years old.                           B. We’re fifteen year old.

C. We’re fifteen years old.                          D. We’s fifteen years old.

4.Morning / Miss Chi.

A. Hello morning, Miss Chi.                       B. Hi morning, Miss Chi.

C. Miss Chi, good morning.                       D. Good morning, Miss Chi.

5.I / be / fine / thank you.

A. I am fine, thanks you.                                                                B. I am fine, thank you.

C. I are fine, thank you.                                                                  D. I fine am, thank you.

H.Arrange in order

1.are / you / how / ?                                     2.thank / fine / you.

3.is  / this / Ba.                                             4.Lan / 's / name / my.

5.twelve / am  / I.                                         6.name / 's / what / ? / your

7.is / Mr Son / that.                                      8.am  / Phong / I.

9.old / how / you / are / ?                            10.eleven / I  / years / am / old.

K.Fill in each blank with an appropriate word to make the passage meaningful.

Hi, my ______ is Nga. ______ am a student. I am ______ grade 6. the name ______ my school is HONG HA. I am eleven ______ old. This ______ Lan. ______ is my friend. This is Quang. ______ is in my class. ______ are good students, and I ______, too.

IV.KEY:

A.

 1. D
 2. C
 3. A
 4. B
 5. D

B.

     1.A

      2.D

      3.B

      4.A

C.

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. C
 6. C
 7. A
 8. B
 9. D
 10. C
 11. A
 12. D
 13. D
 14. C
 15. D

D.

 1. C
 2. A
 3. A
 4. B
 5. D
 6. A
 7. D
 8. A
 9. D
 10. B

E.

 1. A
 2. D
 3. B
 4. A
 5. D
 6. C

F.

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. B

G.1.How are you?

2.Fine, thank you   

3.This is Ba

4.My name ‘s Lan.

5.I am twelve.

6.What ‘s your name?

7.That is Mr Son.

8.I am Phong.

9.How old are you?

10.I am elven years old.

H.

Name……I…..in….of….years…..is…..she…..He…..We….am

Bài viết gợi ý: