A. Lí thuyết

I- Cách sử dụng 

- Diễn tả một hành động trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

Ex1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đã kết hôn được 50 năm.)

Ex2: She has worked at the bank since 2000. (Cô ấy làm việc tại ngân hàng từ năm 2000.)

- Diễn tả hành động vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại:

Ex1: I have (I've) broken my watch so I don't know what time it is. (Tôi đã làm vỡ cái đồng hồ của mình nên tôi không biết bây giờ là mấy giờ rồi.)

Ex2: She has lost her phone. ( Cô ấy đã làm mất điện thoại rồi.)

- Diễn tả hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm.

Ex1: She's done this type of project many times before. (Cô ấy đã làm loại dự án này rất nhiều lần.)

Ex2: The army has attacked that city five times. (Quân đội đã tấn công thành phố đó 5 lần.)

- Diễn tả sự trải nghiệm hay kinh nghiệm. Chúng ta thường dùng 'ever' và 'never':

Ex1: I've never met Jim and Sally. (Tôi chưa bao giờ gặp Jim và Sally.)

Ex2: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm ngoái là ngày tệ nhất đời tôi.)

- Diễn tả hành động mới diễn ra gần đây. Chúng ta thường dùng các từ như 'just', 'already' hay 'yet':

Ex1: Have you read the Science book yet? (Bạn đã đọc sách khoa học chưa?)

Ex2: They've already met. (Họ đã gặp nhau.)

- Diễn tả một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói

Ex1: I can’t get my house. I’ve lost my keys. (Tôi không thể vào nhà được. Tôi đánh mất chùm chìa khóa của mình rồi.)

Ex2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy đã đi mua sắm.)

II- Cấu trúc

- Khẳng định (+): S + have / has + P2

- S = I/ We/ You/ They + have

– S = He/ She/ It + has

Ex1: I have had four quizzes and five tests so far this semester. (Tôi đã làm 4 bài kiểm tra và 5 bài thi trong học kỳ này.)

Ex2: It has rained for 2 days. (Trời mưa 2 ngày rồi.)

- Phủ định (-): S + haven't / hasn't +P2

– haven’t = have not

– hasn’t = has not

Ex1: She hasn't arrived yet. (Cô ấy vẫn chưa đến.)

Ex2: They haven't known yet. (Họ vẫn chưa biết.)

- Nghi vấn (?): Q: Have/Has + S+ P2

            A: Yes, S + have/ has.

               No, S + haven't / hasn't.

Ex1: Have you spoken to him yet ? (Anh đã nói chuyện với anh ta chưa ?)

Ex2: Has he ever talked to you about the problem ? (Anh ấy có nói với bạn về vấn đề này chưa ?)

III- Dấu hiệu nhận biết

- All day, all week, since, for, for a long time, almost every day, this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up to now, until now

- Since +thời gian: từ khi (mốc thời gian)

Ex: We haven't seen Janine since Friday. (Chúng tôi đã không gặp Janine từ thứ Sáu.)

- For: khoảng (khoảng thời gian)

Ex: for 2 months

- Several times: vài lần

- Many times: nhiều lần

- Up to now = until now = up to present = so far: cho đến bây giờ

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, không bao giờ

-yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)

B. Bài tập

Chia động từ trong ngoặc: 

1. The bill isn’t right. They (make) __________a mistake.

2. Don’t you want to see this programme? It ___________(start).

3. I (turn)__________the heating on. It’ll soon get warm in here.

4. ___________they (pay)_________ money for your mother yet?

5. Someone (take)___________my bicycle.

6. Wait for few minutes, please! I (finish)__________ my dinner.

7. __________you ever (eat)__________Sushi?

8. She (not/come)___________ here for a long time.

9. I (work)___________here for three years.

10. __________you ever __________(be) in New York?

11. You (not/do) __________yor project yet, I suppose.

12. I (just/ see)_________ Andrew and he says he __________already (do)__________about half of the plan.

13. I __________just (decide)__________to start working next week.

14. He (be)___________at his computer for seven hours.

15. She (not/have) __________any fun a long time.

16. My father (not/ play)__________any sport since last year.

17. I’d better have a shower. I (not/have)__________ one since Thursday.

18. I don’t live with my family now and we (not/see)_________ each other for five years.

19. I_________just (realize)__________that there are only four weeks to the end of term.

20. The train drivers (go)_________on strike and they stopped working at twelve o’clock.

21. How long___________(you/know)__________each other?

22. __________(You/ take)__________many photographs?

23. (She/ eat)___________at the Royal Hotel yet?

24. He (live) ___________here all his life..

25. Is this the second time he (lose)___________ his job?

26. How many bottles___________ the milkman (leave) __________? He (leave) ___________six.

27. I (buy)___________a new carpet. Come and look at it.

28. She (write)_________ three poems about her fatherland.

29. We (finish) __________three English courses.

30. School (not, start)____________yet.

KEY:

1. have made

2. has started

3. Have turned

4. Have they paid

5. has taken

6. have finished

7. Have- eaten

8. Hasn't come 

9. Have worked

10. Have- been

11. Haven't done

12. Have just seen- has- done

13. Have- decided

14. Has been

15. Hasn't had

16. Hasn't played 

17. Haven't had

18. Haven't seen

19. Have- realized

20. Have gone

21. Have- known

22. Have- taken

23. Has eaten

24. Has lived

25. Has lost

26. Have- left - has left

27. have bought

28. has written

29. have finished

30. hasn't started

Bài viết gợi ý: