UNIT 2: AT SHOOL

                                       (Ở TRƯỜNG )

I.NEW WORDS:

Word

Transcript

Class

Meaning

school

/sku:l/

n

trường học

this

/ðis/

demons.adj/pron.

đây, cái này, người này

that

/ðæt/

demons.adj/pron.

kia, cái kia, người kia

class

/klɑ:s/

n

lớp học

classroom

/'klɑ:srum/

n

lớp học

board

/bɔ:d/

n

bảng, cái bảng

clock

/klɔk/

n

đồng hồ treo tường

desk

/desk/

n

bàn làm việc

door

/dɔ:/

n

cửa ra vào

window

/ˈwɪndoʊ/

n

cửa sổ

house

haʊs

n

ngôi nhà

street

/stri:t/

n

đường phố

book

/buk/

n

sách, quyển sách

notebook

/ˈnoʊt bʊk/

n

quyển vở

pen

/pen/

n

bút mực

pencil

/'pensl/

n

bút chì

ruler

/'ru:lə/

n

thước kẻ

eraser

/i'reiz/

n

cái tẩy

pencil case

/'pensl keis/

n

hộp bút

bag

/bæg/

n

túi, bao

school bag

/sku:l bæg/

n

cặp sách

waste basket

/weist 'bɑ:skit/

n

giỏ rác, sọt rác

teacher

/'ti:tʃə/

n

giáo viên

student

/'stju:dənt/

n

học sinh, sinh viên

name

/neim/

n

tên, tên họ

first name

/fə:st neim/

n

tên (gọi)

given name

/'givn neim/

n

tên (gọi), (bằng với first name)

last name

/lɑ:st neim/

n

họ

family name

/'fæmili neim/

n

họ

surname

/'sə:neim/

n

họ

full name

/'fu:l neim/

n

tên đầy đủ (cả tên và họ)

family

/'fæmili/

n

gia đình

live

/liv/

v

sống, sinh sống

open

/ˈoʊpən/

v

mở

close

/v. kloʊz; adj., adv. kloʊs/

v

đóng, xếp lại

match

/mætʃ/

v

ghép, nối

command

/kə'mɑ:nd/

v

ra lệnh

say

/sei

v

Nói

spell

/spel/

v

đánh vần

come in

/kʌm in/

v

đi vào

go out

/goʊ aʊt/

v

ra ngoài

sit down

/sit daʊn/

v

ngồi xuống

stand up

/stænd ʌp/

v

đứng dậy

In

/in/

prep

Trong

On

/on/

prep

Trên

II.GRAMMAR: 

1. There: có.

 
 

There is + N số ít + trạng từ chỉ nơi chốn.

There are + N số nhiều + trang từ chỉ nơi chốn

 

 

 

Ex: There is a book on the table.                                 (vì A book là số ít nên chia là “Is”)

      There are three pens on the table.             (vì three pens là số nhiều nên chia là “are”)

2. Cách thành lập danh từ số nhiều.

a. Những danh từ tận cùng là x, ch, sh, s => thêm “es”

 Ex: a box => boxes.

      A couch =>  couches.

b. Danh từ tận cùng“y”, trước nó1 phụ âm => đổi “y” thành “I” và thêm “es”.

Ex: A city =>  cities.

      A kitty =>   kitties.

c. Danh từ tận cùng“y”, trước nó1 nguyên âm =>  thêm “s”

Ex: A play =>  plays.

      A boy =>  boys.

d. Danh từ tận cùng“f” hoặc “fe” =>  đổi “f”, “fe” thành “v” rồi thêm “es”.

Ex: a wife =>  wives.

      A leaf => leaves.

e. Danh từ tận cùng là “o”trước nó là 1 phụ âm =>  thêm “es

Ex: a tomato =>  tomatoes.

f. Danh từ tận cùng là “o” mà trước nó là 1 nguyên âm => thêm “s”.

Ex: a studio =>  studios.

* Một số trường hợp đặc biệt (phải học)

A man =>  men                                      những người đàn ông

A woman =>  women                              những người phụ nữ

An ox =>  oxen                                                  những con bò

A foor =>  feet                                               những bàn chân

A child => children                                           những đứa trẻ

3. Cách phát âm đuôi “s”, “es” và “ies”.

a. Đọc là ‘s’ sau f, k, p, t.

Ex: maps, clocks …

b. Đọc là ‘iz’ sau ces, ses, xes, zes, ges, ches, shes…

Ex: Villages, pieces, watches …

c. Đọc là “z” nếu không phải là 2 trường hợp trên.

4. How many – Có bao nhiêu.

- How many được dùng để hỏi về số lượng đồ vật hoặc người ở nơi nào đó.

 
 

How many + N (số nhiều) + are there?

=>  There is/ are + số lượng + in/on + nơi chốn

 

 

 

Ex: How many people are there in your family?   có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

     =>  There are four people in my family.                          Có 4 người trong gia đình tôi.

5.  Hỏi và trả lời về đồ vật.

A. Đồ vật số ít.

 
 

What is this / what is that?

=>  It + is + a/an + N ( số ít)

 

 

B. Đồ vật số nhiều

 
 

What are these/ those ?

=>  They + are + N ( số nhiều)

 

 

 

6. Cách hỏi và trả lời về người.

       
 

Who + is + this/ that? (người số ít)

          =>  This + is + …

          =>  That + is + …

 

Who + are + they? (người số nhiều)

          =>  They + are + …

     

 

 

 

 

Ex: Who is this? – This is my friend.                                  Ai đây? – Đây là bạn của tôi.

      Who are they? – They are Mai and Lan.                    Họ là ai thế? Họ là Mai và Lan.

7. Cách đổi một câu ở dạng số ít sang số nhiều.

Có 3 bước:

a. Chuyển chủ ngữ.

I =>  we

You =>  you

He/ she/ it =>  they.

This/ that => these/ those.

b. Chuyển động từ.

Am / is =>  are

Does =>  do

Vs/es =>  Vo

c. Chuyển danh từ số ít qua số nhiều.

Ex: I am a pupil =>  We are pupils.

      She is a doctor =>  they are doctors.

      She does homework =>  they do homework        (homework không có dạng số nhiều)

      This is a map =>  these are maps.

      It is a watch =>  they are watches.

9. Cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp.

 
 

What + do/does + S + do?

  =>  S+ am/is/are + danh từ chỉ nghể nghiệp.

 

 

 

Ex: What does he do? – He is a doctor.

      What do they do? – They are workers.

10. Cách hỏi và trả lời về địa điểm, nơi chốn với “to be”.

 
 

Where + is/are + S?

 => S + is/are + in/on + nơi chốn

 

 

 

Ex: Where are you? – I am in the kitchen.                Bạn ở đâu? – Mình ở trong nhà bếp.

      Where is your books? – They are in my schoolbag

III.EXCERCISE:

Bài 1.

1. What's your favorite _______? Oh, Maths, I think.

A. teacher      B. friend      C. subject       D. letter

2. This is my school______. I have Literature on Tuesday.

A. notebook      B. timetable      C. lesson      D. professor

3. Which word contains a different sound from the others?

A. mother      B. thing         C. Thursday      D. thirty

4. Which word is the odd one out?

A. book       B. pencil          C. friend       D. ruler

5. Which sentence is correct?

A. No take photographs.          B. No taking photographs

C. Don't take photographs        D. Don't to take photographs

6. What are ______? They're pencils.

A. this         B. that          C. those        D. them

7. They're my friends. _____names are Ted and Mark.

A. Them       B. They           C. Theirs        D. Their

8. ______students are there in your class? Forty

A. Why       B. How much      C. How many        D. Who

9. I live _____an apartment.

A. in          B. for              C. up            D. with

10. ______your book.

A. Listen       B. Stand           C. Come        D. Open

11. ______do you live? In Hue city.

A. Who         B. Where          C. When        D. Why

12. Which word contains the sound /e/?

A. open           B. ruler          C. student           D. desk

13. This is a photo _____my school.

A. of              B. on              C. up              D. by

14. What _____?

A. does window mean           B. mean window

C. it means window             D. is the meaning window

15. Let's ____to the cinema.

A. going          B. to go            C. go            D. goes

16. ______? From Japan.

A. Where are you come from           B. Where do you come from

C. Where are you coming from           D. From where you come

17. Which word is the odd one out?

A. pretty           B. beautiful          C. sympathetic          D. good-looking

18. What does Ms. Julie do? – She's _____teacher at a big school.

A. one           B. The          C. a           D. an

19. Is Elizabeth_______?

A. your old friend            B. an old your friend

C. an old friend from you      D. an old friend of yours

20. Which pencil do you want? _______

A. That one.         B. That's it.         C. Here is.          D. Yes, please.

Bài 2

1. This is for you and _____are for your little sister.

A. there           B. this           C. that         D. those

2. Football, chess and badminton are _____.

A. maches         B. plays           C. athletics      D. games

3. Is that _____house?

A. he             B. him                C. she          D. her

4. Nam gets a letter ______his sister every week.

A. from            B. out                C. on           D. up

5. What do you do? ______

A. I'm thirteen years old.           B. I'm Bob.

C. I'm a student.                 D. I'm in Mrs. Kim's class.

6. That is _____schoolbag.

A. my               B. I                C. me            D. mine

7. Where _____Lan and Mai live?

A. is               B. are                C. does           D. do

8. I often go _____bed at nine o'clock.

A. to                B. at               C. on              D. in

9. Is _____your desk?

A. these              B. that              C. here           D. those

10. Do you know ______?

A. the address from them              B. theirs address

C. there address                     D. their address

11. What is this ______English?

A. on                 B. in                 C. for             D. at

12. Which word has three syllables?

A. eraser               B. teacher            C. student           D. street

13. ______? – R_O_S_E, Rose.

A. Is that your first name              B. Is your name short

C. How do you spell your name         D. Do you like your name

14. Sit ______, please!

A. in                 B. at                 C. on             D. down

15. _____fruit is very sweet.

A. These              B. This               C. Those           D. There

16. Is this your pen? _______

A. This is a pen.          B. It's apen.          C. Yes, they are         D. Yes, it is

17. ______is that? It's a ruler.

A. Who                B. What              C. Which             D. Where

18. Where does your sister live? – She lives _____a small house on King street.

A. in                   B. on                 C. with               D. for

19. Are those his pencils? ________

A. Yes, it's.               B. No, it isn' t

C. Yes, they're.            D. No, they aren't.

20. What's her job? ______nurse.

A. She's               B. She's a               C. Her jobs            D. She makes a

21. Mary lives ______her mother and father.

A. to                  B. by                    C. with                 D. from

Bài 3

1. It is ____question.

A. not hard          B. a easy        C. an easy       D. not an hard

2. _____to school at 6. 30 am.

A. We go usually           B. Go we usually

C. Usually go we         D. We usually go

3. Are these _____notebooks?

A. yours            B. your           C. of you the        D. you're

4. Mike is _____school.

A. on the           B. to               C. at          D. on

5. Where's my English book? ________

A. Here is.         B. Here you are.        C. This one.        D. I have.

6. We live near _____a supermarket.

A. of              B. from             C. by            D. _

7. Have some biscuits. _______

A. Thank you very much.            B. Thank very much.

C. Thanks you very much.            D. Very much thanks.

8. Which sentence is correct?

A. What the time is it?            B. What the time?

C. How late is the time?          D. What time is it?

9. Who are all _____people?

A. this              B. that           C. those          D. them

10. Goodbye! Goodbye! ______later!

A. I see you           B. To see you       C. We see you         D. See you

11. They live about twenty kilometers _____here.

A. away from          B. away of        C. near               D. near from

12. Bob and Ted have a sister. ______Jane.

A. Their name is          B. Her name is        C. His name is           D. Its name is

13. _____many students in your class?

A. Have there             B. Is it             C. Are there        D. Are they

14. ______that!

A. Do not                 B. Don't              C. Not to do              D. Don't do

15. I often spend two hours _____my homework.

A. for do                   B. doing             C. to do              D. for doing

16. Which sentence is correct?

A. What age have you?             B. How old you are?

C. How old are you?                 D. A & C


IV.KEY:

Bài 1:

 1. C
 2. B
 3. A
 4. C
 5. C
 6. C
 7. D
 8. C
 9. A
 10. D
 11. B
 12. D
 13. A
 14. A
 15. C
 16. A
 17. C
 18. C
 19. A
 20. A

Bài 2:

 1. C
 2. D
 3. D
 4. A
 5. C
 6. A
 7. D
 8. A
 9. B
 10. D
 11. B
 12. A
 13. C
 14. D
 15. B
 16. D
 17. B
 18. A
 19. D
 20. B

Bài 3:

 1. C
 2. D
 3. B
 4. C
 5. C
 6. D
 7. A
 8. D
 9. C
 10. D
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. B
 16. C

 

Bài viết gợi ý: