UNIT 4: BIG OR SMALL?

(TO HAY NHỎ?)

I.NEW WORDS:

 

Word

Transcript

Class

Meaning

big

/big/

adj

to, lớn

small

/smɔ:l/

adj

nhỏ, bé

late

/leit/

adj

muộn, trễ

early

/'ə:li/

adj/adv

sớm

very

/'veri/

adv

rất

country

/'kʌntri/

n

đất nước, quốc gia, miền quê, nông thôn

city

/'siti/

n

thành phố

grade

/greid/

n

lớp (xét về trình độ)

class

/klɑ:s/

n

lớp học

floor

/floor/

n

tầng, lầu

which

/witʃ/

q.w

nào, cái nào

face

/feis/

n

khuôn mặt

tooth

/tu:θ/

n

răng (một cái răng)

teeth

/ti:θ/

n

răng (hai cái răng trở lên)

toothbrush

/'tu:θbrʌʃ/

n

bàn chải đánh rang

time

/taim/

n

thời gian, lần/lượt

breakfast

/'brekfəst/

n

bữa ăn sáng, điểm tâm

lunch

/lʌntʃ/

n

bữa trưa

dinner

/'dinə/

n

bữa tối

supper

/'sʌpə/

n

bữa ăn đêm

every

/'evri/

deter

mỗi

then

/then/

adv

sau đó

have

/hæv/

v

do

/du/

v

Làm

go

/gou/

v

Đi

get up

/get ʌp/

v

thức dậy

get ready

/get 'redi/

v

chuẩn bị sẵn sàng

get dressed

/get drest/

v

mặc quần áo

Brush

/brʌʃ/

v

đánh, chải (răng)

Wash

/wɔʃ/

v

rửa, giặt

o'clock

/ə'klɔk/

n

giờ (dùng nói giờ chẵn)

doctor

/'dɔktə/

n

bác sỹ

Nurse

/nə:s/

n

y tá

engineer

/,endʤi'niə/

n

kỹ sư

Who

/hu:/

q.w

Ai

how many

/hau 'meni/

q.w

bao nhiêu

Past

/pɑ:st/

prep

qua

To

/tu:/

prep

kém

quarter

/h'kwɔ:tə/

n

1/4, 15 phút

half

/hɑ:f/

n

một nửa, phân nửa

minute

/'minit/

n

phút

hour

/'auə/

n

giờ, tiếng đồng hồ

noon

/nu:n/

n

trưa, buổi trưa (12 giờ trưa)

midday

/'middei/

n

trưa, buổi trưa (12 giờ trưa)

midnight

/'midnait/

n

nửa đêm, 12 giờ đêm

a.m (ante merdiem)

/ei.em/

 

trước 12 giờ trưa (0 giờ sáng đến 12 giờ trưa

p.m (post merdiem)

/pi.em/

 

sau 12 giờ trưa (từ 12 giờ trưa đến 24 giờ)

 

II.GRAMMAR:         

1.Tính từ miêu tả.

- Là những tính từ dùng để diễn tả tính chất, trạng thái, màu sắc, kích thước của người, vật hoặc sự việc.

- Vị trí đứng:

a. Sau động từ to be để bổ nghĩa cho chủ từ.

      Ex:  She is beautiful                                                                           Cô ấy thì đẹp

b. Trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.

      Ex: It is a red pen.                                                         Đó là một cây bút màu đỏ.

 

 

 

2. Sở hữu cách.

Có 2 cách để diễn đạt sự sở hữu của một danh từ.

a. Dùng “of” .

 

N1 + Of  + N2

N1 + ’s   + N2

b. Dùng “s”

 

 

 

Ex: The yellow cat of Minh.                                                 Con mèo vàng của Minh

      Minh’s yellow cat.                                                           Con mèo vàng của Minh

 

* Lưu ý: khi dùng hình thức “ s” .

- Nếu chủ từ là số ít ð thêm  ‘s  sau danh từ.

- Nếu chủ từ là số nhiều có “s” ð thêm dấu phẩy (‘) sau “s”

Ex: Doctor’s car                                                                                       Xe của bác sĩ.

      Students’ names                                                                      tên của các học sinh.

III.EXCERCISE:

I. Điền vào chỗ trống với 1 từ thích hợp.

1. His school ______ small.

2. It is in ______ country.

3. Thu's school is ______ the city.

4. There are four hundred ______ in his school.

5. Which ______ are you in? I ______ in grade 6.

6. How many ______ does your school have? Two.

7. ______ is your classroom? On the first floor.

8. Ba ______ his teeth every day.

9. He ______ to school every morning.

10. What ______ is it? It's ten o'clock.

II. Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa.

1. school/ is/ big/ your? 

2. is/ a/ school/ it/ big.

3. floors/ have/ your/ does/ how/ school/ many?

4. grade/ in/ you/ which/ are?

5. your/ is/ where/ classroom?

6. up/ Ba/ at/ gets/ every/ six/ morning.

7. gets/ and/ he/ goes/ he/ dressed/ school/ to.

8. has/ he/ at/ breakfast/ thirty/ seven.

9. time/ you/ what/ get/ up/ do?

10. are/ late/ we/ school/ for.

III. Điền vào đoạn văn với 1 từ thích hợp.

Nga ______ in the city. Every morning she ______ up at 6. 30. She ______ her teeth. She ______ her face. She ______ a big breakfast. Then she ______ dressed. She ______ to school at 6. 30. She ______ in grade 6. Her ______ is on the second floor. It ______ big. There ______ 42 students in her class. She loves ______ friends and teachers very much.

IV. Chia động từ trong ngoặc.

1. Nam's school (be) _________ big.

2. There (be) _________ 20 classrooms in his school.

3. Tam (have) _________ 2 sisters.

4. Lan (get) _________ up at 6 and (go) _________ to school at 6. 30.

5. our school (have) _________ a big yard.

6. I (be) _________ grade 6.

7. What (do) _________ your sister do? She (be) _________ a nurse.

8. It (be) _________ my book.

9. We (have) _________ breakfast, then we (go) _________ to school.

10. My school (have) _________ 3 floors and my class (be) _________ on 1st floor.

V. Điền my, your, his, her vào chỗ trống.

1. I have a sister. _________ name is Susan.

2. This is Viet's school. _________ classroom is over there.

3. _________ name is Thu. I live in a house. _________ house is small.

4. Is this _________ classroom, Mai? – Yes, it is. _________ class is very nice.

5. Maria is from France. _________ flat is in Paris.

6. Look! This is _________ family, _________ father, mother and me.

VI. Đặt câu hỏi cho các câu sau.

_____________

1. Yes, it is. It's an umbrella.

_____________

2. nam's classroom is on the second floor.

_____________

3. He is a doctor.

_____________

4. He has breakfast at 6. 30

_____________

5. His school has four floors.

VII. Đọc đoạn văn sau đó trả lời các câu hỏi.

Thu Phuong is a student of Chu Van An school. She is 12. She is in grade 6, class 6B. Her school is very a big school in Hai Phong. It has 5 floors with over 30 classrooms. There are 45 students in each class. Her classroom is on the third floor. It's a big, clean and bright room. It has two doors and four windows. Phuong loves her school very much.

1. Who is Thu Phuong?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. How old is she?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Which class is she in?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. What is the name of her school?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. How many floors does Phuong' school have?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Tìm lỗi sai va sửa lại cho đúng:

1. Is your father a engineer?-Yes, she is.

2. My house are small.

3. Who are this? -It's Lam.

4. I get up in 6 every morning.

5. Hoa go to school at 6. 30 everyday.

6. Mai's brother is a architect.

7. Is this he ruler?

8. That is my friend book.

9. What's your sister name?

10. What do Lan father do?-She is a teacher.

IV.KEY:

I.

 1. Is
 2.  The
 3. In
 4. Students
 5. Grade/ am
 6. floors
 7. Where
 8. Brushes
 9. Goes
 10. Time

II.

 1. Is your school big?
 2. It is a big school.
 3. How many floors does your school have?
 4. Which grade are you in?
 5. Where is your classroom?
 6. Ba gets up at six every morning.
 7. He gets dressed and go to school.
 8. He has breakfast at seven thirty.
 9. What time do you get up?
 10. We are late for school.

III.

Is/gets/brushes/washes/has/ gets/ goes/ is/ classroom/ is/ are/ her.

IV.

 1. is
 2. are
 3. has
 4. gets / goes
 5. has
 6. am
 7. does/ is
 8. is
 9. have/go
 10. has/ is

V.

 1. her
 2. his
 3. my/ my
 4.  your /my
 5. Her
 6.  My//my

VI.

 1. Is it an umbrella?
 2. Where is Nam’s classroom ?
 3. What does he do?
 4. What time does he have breakfast?
 5. How many floors does his school have?

VII.

 1. She is a student of Chu Van An school.
 2. She is 12.
 3. She is in class 6B.
 4. It is Chu van An.
 5. 5 floors.

VII.

 1.  A =>an
 2. Are=>is
 3. Are=>is
 4. In=>at
 5. Go=>goes
 6. A => an
 7. He=> his
 8. Friend=> friend’s
 9. Sister=> sister’s
 10. Do(1)=>does

Bài viết gợi ý: